Bemiddelingsadvies BC Markt II 11.024

Sector: onderwijs

Trefwoorden: verkiezingen, procedurele termijnen, communicatie

Kern van het geschil
De verkiezingscommissie van de OR weigert een kandidaatstelling. Verzoeker wenst zich via de zogenoemde vrije lijst verkiesbaar te stellen voor een vacature in de OR. De (verkiezingscommissie van de) OR is van mening dat hij onvoldoende geldige handtekeningen aangeleverd heeft, zijn kandidaatstelling is daarom niet geaccepteerd. 

Advies van de commissie
In onderliggende casus ligt de kern van het probleem in het feit dat de OR (in afwijking van zijn reglement) bepaald heeft dat de vakbondslijsten en de vrije lijsten gelijktijdig moesten worden ingediend. Voor medewerkers kon op voorhand niet duidelijk zijn of hun vakbond een kandidatenlijst zou indienen waardoor zij een vrije lijst niet zouden kunnen ondersteunen. Verzoeker kan daarom ook niet worden tegengeworpen dat hij handtekeningen had verzameld van medewerkers die lid waren van een vakbond die een kandidatenlijst heeft ingediend. Van de OR had onder die omstandigheden verwacht kunnen worden dat hij verzoeker eventueel actief de nodige steun zou hebben geboden, maar in ieder geval ten opzichte van hem een reële periode in acht zou hebben genomen, waarbinnen hij het nog ontbrekende aantal geldige stemmen zou hebben kunnen aanvullen.

Gezien de onregelmatigheden bij de organisatie van de verkiezingen heeft de commissie overwogen te adviseren de verkiezingen opnieuw te doen plaats vinden. Vanuit het oogpunt van de continuïteit van de medezeggenschap heeft de commissie evenwel besloten hiervan af te zien. Daarbij speelt mede een rol dat volgend jaar op grond van het reglement nieuwe verkiezingen worden gehouden. Het is in het belang van de medezeggenschap dat die verkiezingen in alle opzichten goed verlopen.

De commissie wenst voor komende verkiezingen de volgende adviezen mee te geven:
• Zorg dat het OR-reglement eenduidig is, in de zin dat helder gedefinieerd is welke medewerkers onder welke kiesgroepen vallen.
• Houd in het vervolg bij tussentijdse verkiezingen de reglementaire termijnen in het oog. Leer van de onderhavige situatie en zorg ervoor dat medewerkers weten of zij een vrije lijst kunnen ondersteunen. Zorg ook voor heldere communicatie over de termijnen.
• Geef nadere invulling aan de bezwarencommissie, stel daarvoor een huishoudelijk reglement op dat helderheid geeft voor de leden van de bezwarencommissie en de medewerkers van de organisatie. Zorg dat de bezwarencommissie uit leden bestaat die geen belang hebben bij de verkiezingen.

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit bericht/deze tekst. Deze geanonimiseerde samenvatting van een bemiddelingsadvies van de bedrijfscommissie wordt gepubliceerd om inzage te geven in de aard van het uitgebrachte advies. Met deze publicatie wordt geen jurisprudentievorming beoogd, aangezien de commissie steeds met maatwerkoplossingen komt, gericht op het(/de) specifieke (omstandigheden van het) geval.

powered by sitecore