Bemiddelingsadvies BC Markt II 11.025

Sector: onderwijs

Trefwoorden: faciliteitenregeling, cao

Kern van het geschil
Het geschil gaat over de op te stellen jaaragenda van 2012 en de daarop te baseren urenfacilitering. Tot 1 maart 2012 geldt een overgangsbepaling in de vorm van een overeenkomst tussen cao-partijen die de omvang van de faciliteiten voor een OR regelt. Verzoeker (OR) en verweerder (bestuurder) interpreteren deze bepaling echter verschillend. Omdat de overeenkomst al bijna afloopt, hebben partijen ter zitting aangegeven zich alleen nog te willen richten op het geschil over het vaststellen van de jaaragenda van 2012 en de daarop te baseren urenfacilitering. Verzoeker wil de faciliteiten vaststellen naar aanleiding van een gedetailleerde jaaragenda, terwijl verweerder stelt deze niet zo gedetailleerd te kunnen aanleveren en dat ook niet nodig vindt. Volgens de OR kijkt de bestuurder teveel naar het kostenplaatje en volgens de bestuurder wil de OR teveel onderwerpen bespreken en heeft hij daarvoor te veel uren nodig.

Overweging van de commissie
De commissie benadrukt dat het van belang is voor de medezeggenschap dat partijen het (op grote lijnen) met elkaar eens worden. Dit begint voor betrokken partijen met het in gezamenlijk overleg vaststellen van de onderwerpen die tussen bestuurder en OR in een jaar besproken moeten worden. Bij het vaststellen van de onderwerpen dient goed gekeken te worden naar de WOR, de cao en naar het Professioneel Statuut. Partijen hebben tot nu toe over en weer te weinig rekening gehouden met de belangen van de ander. Partijen moeten de nodige flexibiliteit in acht nemen door de faciliteiten als het ware ‘mee te laten ademen’ met de ontwikkelingen binnen de organisatie: bij ‘zwaar weer’ zal de OR meer faciliteiten nodig hebben dan in periodes waarin het relatief rustiger is.

Advies van de commissie
Omdat de standpunten van partijen ver uiteen liepen heeft de commissie partijen geadviseerd om een soort ‘hei-sessie’ te houden, onder begeleiding van een trainer met kennis van de WOR, om zo gezamenlijk tot een voldoende concrete jaaragenda te komen. Aan de hand daarvan kunnen dan de OR-faciliteiten vastgesteld worden, met daaraan gekoppeld een realistisch budget.

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit bericht/deze tekst. Deze geanonimiseerde samenvatting van een bemiddelingsadvies van de bedrijfscommissie wordt gepubliceerd om inzage te geven in de aard van het uitgebrachte advies. Met deze publicatie wordt geen jurisprudentievorming beoogd, aangezien de commissie steeds met maatwerkoplossingen komt, gericht op het(/de) specifieke (omstandigheden van het) geval.

powered by sitecore