Bemiddelingsadvies BC Markt I 12.004 en Markt I 12.009

Sector: woningcorporaties

Trefwoordenreorganisatie, vertrouwen, kosten adviseur

Kern van het geschil
Het geschil spitst zich toe op de vraag of de OR recht van enquête heeft en indien dit het geval is of hij gerechtigd is een drietal onderzoeken uit te laten voeren zodat beoordeeld kan worden of een enquêteprocedure zinvol is. Los van deze vraag is er tussen partijen gesproken over de achterliggende periode en de gang van zaken binnen de onderneming. Deze periode heeft zich gekenmerkt door een toenemend gebrek aan vertrouwen tussen de OR en het bestuur waarbij vermoedens van (financiële) misstanden zijn ontstaan.

Advies van de commissie
De bemiddelingszitting heeft zich toegespitst op het vinden van een werkwijze waardoor enerzijds de vermeende misstanden uit het verleden beoordeeld konden worden en anderzijds het vertrouwen tussen partijen kon worden hersteld. Tijdens de zitting is er een oplossing gevonden waarbij er diverse afspraken gemaakt zijn over de te beleggen bijeenkomsten, wie daaraan deelneemt en welke stukken de OR daarvoor tot zijn beschikking krijgt.

Ten aanzien van de reeds door de OR gedane kostenmelding voor de ingeschakelde financieel expert en voor juridisch advies heeft bestuurder aangegeven dat er de intentie is om deze te vergoeden. De OR zal een opgave van de gemaakte kosten verstrekken. Andere onderzoeken en de kostenmeldingen worden teruggenomen.
De kosten die o.a. de financieel expert zal maken in verband met de afgesproken bijeenkomst worden vermeld in een nieuwe kostenmelding en worden door de bestuurder vergoed. Op basis van deze afspraken zijn partijen in overleg tot beslechting van het geschil gekomen.

NB
Van de partijen ontving de BC Markt I de volgende terugkoppeling:
“Bij de eindconclusie is ook geconcludeerd dat de dag goed is verlopen, heeft beantwoord aan de doelstelling en partijen weer vertrouwen heeft gegeven in de samenwerking en de toekomst. De OR heeft aan de Raad van Toezicht haar bevindingen van de dag uitgewerkt. Tevreden mogen wij constateren dat wij een hoofdstuk kunnen afsluiten en met vertrouwen aan een nieuw boek zijn begonnen. Wij danken u als commissie voor uw bijdrage hierin”.

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit bericht/deze tekst. Deze geanonimiseerde samenvatting van een bemiddelingsadvies van de bedrijfscommissie wordt gepubliceerd om inzage te geven in de aard van het uitgebrachte advies. Met deze publicatie wordt geen jurisprudentievorming beoogd, aangezien de commissie steeds met maatwerkoplossingen komt, gericht op het(/de) specifieke (omstandigheden van het) geval.

powered by sitecore