Bemiddelingsadvies BC Markt I 12.008

Sector: vervoer

Trefwoordenpensioen, fusie, informatieverstrekking

Kern van het geschil
De OR voert aan dat bestuurder hem foutief en onvolledig heeft geïnformeerd bij een overgang van een pensioenregeling als gevolg van een juridische fusie. Door onjuiste informatie waren de financiële gevolgen volgens de OR niet duidelijk. Volgens de OR houdt de bestuurder zich niet aan de gemaakte afspraken tot compensatie. Bestuurder vindt dat de OR niet ontvankelijk dient te worden verklaard en meent dat het onderwerp reeds binnen de overlegvergaderingen is besproken en dat het medezeggenschapstraject is afgerond. Voorts betwist de bestuurder dat de door de OR gevorderde nakoming tot compensatie, onderdeel is van de gemaakte afspraken.

Advies van de commissie
Nu het medezeggenschapstraject over de pensioenovergang (nog) niet op een voor beide partijen bevredigende wijze is afgerond, adviseert de commissie partijen om in gezamenlijk overleg tot een weging van de (verschillen in de) pensioenregelingen te komen en om op basis daarvan, eventueel onder (bege)leiding van een extern deskundige en/of mediator, te pogen alsnog tot een oplossing te komen.

De commissie geeft de bestuurder mee dat, ook indien een overlegtraject is gevolgd, er reden kan zijn tot het hervatten van overleg. In deze kwestie is de aanleiding daartoe gelegen in de constatering door de extern deskundige van de OR dat de gegevens ten tijde van de pensioenovergang niet correct waren. De verantwoordelijkheid van correcte en volledige informatie ligt bij de werkgever / bestuurder. Het komt de commissie voor dat het onder die omstandigheden te meer in de rede ligt, zeker nu het een belangrijk onderwerp als de
pensioenregeling betreft, het overleg daarover niet te snel als afgerond te beschouwen.

De commissie geeft aan dat het aanbeveling verdient dat er in een vervolgtraject vanaf het begin af aan duidelijkheid wordt geboden en dat correcte informatie wordt verstrekt. Van zowel de OR als de bestuurder mag daarbij een proactieve en constructieve houding worden verwacht. Deskundige begeleiding zou ook daarbij kunnen helpen.

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit bericht/deze tekst. Deze geanonimiseerde samenvatting van een bemiddelingsadvies van de bedrijfscommissie wordt gepubliceerd om inzage te geven in de aard van het uitgebrachte advies. Met deze publicatie wordt geen jurisprudentievorming beoogd, aangezien de commissie steeds met maatwerkoplossingen komt, gericht op het(/de) specifieke (omstandigheden van het) geval.

powered by sitecore