Bemiddelingsadvies BC Markt I 12.013 en Markt I 12.015

Sector: vervoer en logistiek

Trefwoordencommunicatie, samenwerking, informatieverstrekking, vertrouwen

Kern van het geschil
In dit geschil wordt de Bedrijfscommissie Markt I door een werknemer verzocht uit te spreken dat de OR gevolg dient te geven aan zijn verplichting tot het bekend maken van agenda’s en verslagen van vergaderingen, een en ander voor zover dit van de ondernemer of OR afhangt. De OR stelt dat hij op grond van zijn geheimhoudingsplicht niet dan wel in geringe mate gehoor kan geven aan de oproep tot bekendmaking van de verzochte stukken. Daarnaast heeft een verzoek van een collega-werknemer betrekking op de officiële samenstelling (omvang) van de OR en dat ook het reglement van de OR daarop behoort te worden aangepast.

Advies van de commissie
De commissie stelt vast dat het door de afwezigheid van één der betrokken partijen (de OR) bij de zitting niet mogelijk is tot bemiddeling in de onderhavige kwestie te komen. Op basis van de verzoekschriften en het daartegen door de OR gevoerde verweer en de nadere mondelinge toelichting van verzoekers ter zitting heeft de commissie aangegeven dat elke OR op grond van artikel 8 van de WOR een reglement dient op te stellen. Dit reglement moet onder andere voorschriften bevatten over het opstellen van agenda’s en verslagen van de vergaderingen van de OR en over de bekendmaking daarvan aan alle in de onderneming werkzame personen (artikel 14 WOR). Als grondregel dient te gelden dat agenda’s, verslagen en het jaarverslag bekend worden gemaakt aan alle in de onderneming werkzame personen. Een beperking daarop kan betrekking hebben op die gegevens waarvoor de in artikel 20 WOR bedoelde geheimhouding geldt.

De commissie constateert voorts dat op de achtergrond van het voorgelegde geschil een gebrek aan samenwerking en communicatie speelt tussen alle partijen. Een verbetering in de relatie tussen partijen is dan ook wenselijk om het vertrouwen tussen personeel en OR terug te winnen. De commissie heeft partijen twee mogelijke scenario’s meegegeven ter (mogelijke) oplossing van de aan de orde gestelde problematiek. Het eerste scenario is dat partijen een streep zetten onder het verleden en een nieuwe OR met een schone lei begint zoals dit ook in 2011 is voorgesteld. Het tweede scenario is om zo snel mogelijk tussentijdse verkiezingen uit te schrijven.

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit bericht/deze tekst. Deze geanonimiseerde samenvatting van een bemiddelingsadvies van de bedrijfscommissie wordt gepubliceerd om inzage te geven in de aard van het uitgebrachte advies. Met deze publicatie wordt geen jurisprudentievorming beoogd, aangezien de commissie steeds met maatwerkoplossingen komt, gericht op het(/de) specifieke (omstandigheden van het) geval.

powered by sitecore