Bemiddelingsadvies BC Markt I 12.017

Sector: dienstverlening

Trefwoordenarbeidstijdenregeling, instemming, communicatie

Kern van het geschil
Naar de mening van de OR heeft de bestuurder een wijziging van arbeidstijden doorgevoerd waarvoor de OR niet om instemming is gevraagd. De wijziging betreft de maatregel om in (één van) de vestigingen van de onderneming vanaf 1 april 2012 de openingstijden voor een bepaalde groep medewerkers op de zaterdagen te wijzigen. Naar de mening van de OR is er sprake van een instemmingsplichtig besluit omdat de betreffende wijziging gevolgen heeft voor een aanwijsbare groep personeelsleden. De OR heeft naar aanleiding hiervan de nietigheid van het besluit ingeroepen. Naar de mening van de bestuurder ligt deze wijziging in de lijn der werkzaamheden en heeft deze betrekking op individuele gevallen.

Advies van de commissie
De commissie constateert allereerst dat het overleg c.q. de overlegcultuur tussen partijen te wensen overlaat. De commissie wil partijen in algemene zin meegeven dat er in de relatie en communicatie tussen partijen verbetering wenselijk en nodig is. Het is van belang dat partijen in ieder geval met elkaar praten alvorens een (instemmingsplichtig) besluit door te voeren en/of direct de nietigheid daarvan in te roepen. Daarnaast wil de commissie in meer algemene zin aan de bestuurder meegeven dat hij in voorkomende gevallen (beter) zelf of samen met de HR-manager het gesprek voert (als overlegpartner) met de OR.

De commissie concludeert dat de wijziging, gezien de groep die het in casu betreft, ingevolge artikel 27, lid 1, sub b van de WOR als instemmingsplichtig is aan te merken. Het komt de commissie voor dat op basis of langs de lijn van de door de OR tijdens de zitting gestelde wensen, partijen tot overeenstemming kunnen komen.

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit bericht/deze tekst. Deze geanonimiseerde samenvatting van een bemiddelingsadvies van de bedrijfscommissie wordt gepubliceerd om inzage te geven in de aard van het uitgebrachte advies. Met deze publicatie wordt geen jurisprudentievorming beoogd, aangezien de commissie steeds met maatwerkoplossingen komt, gericht op het(/de) specifieke (omstandigheden van het) geval.

powered by sitecore