Bemiddelingsadvies BC Markt I 12.019

Sector: dienstverlening

Trefwoordenkosten adviseur, onderlinge verhoudingen, communicatie

Kern van het geschil
Dit geschil betreft een controverse tussen partijen omtrent de financiering van een pensioenjuridisch onderzoek dat de OR wenst uit te laten voeren. Het verzoek van de OR aan de Bedrijfscommissie Markt I is de bestuurder te wijzen op zijn verplichting dit onderzoek te laten plaatsvinden opdat duidelijk wordt of er juridisch onjuist gehandeld is door de bestuurder. De bestuurder meent dat, nu er reeds een onderzoeksrapport ligt, een nieuw onderzoek niet als redelijk en noodzakelijk kan worden aangemerkt voor de uitoefening van de taken zoals die in de WOR zijn gegeven aan de OR.

Advies van de commissie
Hoewel partijen aangeven dat van slechte verhoudingen en/of slechte communicatie geen sprake is, verbaast het de commissie dat naar aanleiding van het reeds gehouden onderzoek geen overleg gevoerd is tussen partijen. De commissie wil de OR meegeven dat het op zijn weg had gelegen over de mogelijke onduidelijke uitkomsten van het onderzoeksrapport het overleg aan te gaan met de bestuurder om te bezien welke vervolgstappen nodig zouden kunnen zijn om de gewenste duidelijkheid te verkrijgen.

Bestuurder heeft toegezegd dat hij, in overleg, de kosten van de verduidelijking van het gedane onderzoek voor zijn rekening wil nemen. De commissie ziet deze bereidheid als een goed uitgangspunt. De commissie adviseert partijen om de betreffende adviseur(s) uit te nodigen voor een gezamenlijk gesprek tussen partijen, zo mogelijk ook met (een vertegenwoordiging van) de in de pensioenkwestie betrokken werknemers.

Mocht dit overleg niet tot een voor alle partijen, met name de betrokken werknemers, bevredigende uitkomst leiden, dan adviseert de commissie de OR om deze werknemers in overweging te geven individueel of collectief eventuele (al dan niet juridische) vervolgstappen te ondernemen. Naar het oordeel van de commissie is hierin geen (op de WOR gebaseerde) taak voor de OR weggelegd.

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit bericht/deze tekst. Deze geanonimiseerde samenvatting van een bemiddelingsadvies van de bedrijfscommissie wordt gepubliceerd om inzage te geven in de aard van het uitgebrachte advies. Met deze publicatie wordt geen jurisprudentievorming beoogd, aangezien de commissie steeds met maatwerkoplossingen komt, gericht op het(/de) specifieke (omstandigheden van het) geval.

powered by sitecore