Bemiddelingsadvies BC Markt I 12.021

Sector: dienstverlening

Trefwoordenleaseregeling, instemmingsrecht

Kern van het geschil
De bestuurder en OR hebben vanaf eind 2010 tot heden 2012, intensief en regelmatig overleg gevoerd over de vormgeving van het mobiliteitsbeleid en een nieuwe dienstautoregeling. De bestuurder heeft de OR meerdere malen een instemmingsverzoek ex artikel 27 WOR voorgelegd en gevraagd in te stemmen met het besluit tot wijziging van het mobiliteitsbeleid en de daaraan verbonden overgangsregeling, dan wel in te stemmen met het beëindigen van de huidige dienstautoregeling en een bijbehorende overgangsregeling. Hoewel er veelvuldig overleg heeft plaatsgevonden, komen partijen niet tot overeenstemming. Alle gedane instemmingsverzoeken zijn door de OR afgewezen. Na het vijfde en laatste instemmingsverzoek wendt bestuurder zich tot de Bedrijfscommissie Markt I.

Advies van de commissie
De commissie heeft voortbordurend op het vijfde en laatste voorstel van bestuurder aan beide partijen een nieuw voorstel voorgelegd aangaande de gewijzigde mobiliteitsregeling waaraan voor beide partijen een aantal voorwaarden waren verbonden.

De commissie bemerkte ter zitting dat bij de OR enige onzekerheid bestaat en dat hij niet goed kan overzien, wanneer hij zou instemmen met het voorliggende voorstel, waar hij dan precies mee instemt en hoe verstrekkend dat is. Het ligt op de weg van bestuurder om de implicaties van het voorstel meer concreet te maken en te verhelderen. Van de OR mag vervolgens worden verwacht dat hij in het overleg niet alleen de belangen van de (betreffende) werknemers van de organisatie behartigt, maar het overleg met de bestuurder ook plaatst in het belang van het functioneren van de onderneming als geheel.

De commissie geeft de bestuurder mee dat voor het doorvoeren van een ingrijpend besluit, draagvlak in de onderneming essentieel is. De commissie adviseert beide partijen prioriteit te geven aan verbetering van een duurzame onderlinge relatie en te investeren in een goede verstandhouding. Essentie van de medezeggenschap is dat partijen in goede en slechte tijden met elkaar in overleg komen tot voor beide verdedigbare oplossingen. Daarbij kan (materie)deskundige ondersteuning wellicht helpen, maar het verdient de voorkeur dat partijen in eerste instantie met elkaar in gesprek gaan. Compromisbereidheid en een duurzame vertrouwensrelatie zijn absolute voorwaarden voor goede medezeggenschap, nu en in de toekomst.

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit bericht/deze tekst. Deze geanonimiseerde samenvatting van een bemiddelingsadvies van de bedrijfscommissie wordt gepubliceerd om inzage te geven in de aard van het uitgebrachte advies. Met deze publicatie wordt geen jurisprudentievorming beoogd, aangezien de commissie steeds met maatwerkoplossingen komt, gericht op het(/de) specifieke (omstandigheden van het) geval.

powered by sitecore