Bemiddelingsadvies BC Markt I 12.022

Sector: dienstverlening

Trefwoordengezamenlijk verzoek, structuur medezeggenschap

Kern van het geschil
Verzoekers, de gemeenschappelijke OR (GOR) en de bestuurder, leggen de Bedrijfscommissie Markt I gezamenlijk de vraag voor of een wijziging van het huidige medezeggenschapsmodel noodzakelijk is om de medezeggenschap zo laag mogelijk in de organisatie te formaliseren en juridische problemen bij een eventuele rechtsgang te voorkomen. De bestuurder is daarbij van oordeel dat de huidige situatie voldoet en kan blijven voortbestaan; de GOR meent dat (de voorgelegde) wijziging van het medezeggenschapsmodel noodzakelijk is. Partijen hebben tevoren aangegeven zich naar het oordeel van de commissie te richten en ook niet tijdens de behandeling ter zitting aanwezig te zijn. 

Advies van de commissie
Aan de hand van de beschikbare informatie en documentatie komt de commissie op basis van haar bevindingen tot de conclusie dat de huidige vormgeving van de medezeggenschap bij de organisatie op een aantal onderdelen op gespannen voet staat met de vereisten die de WOR aan de inrichting van een medezeggenschapsmodel in een organisatie stelt.

De in het bemiddelingsverzoek voorgestelde systematiek komt volgens de commissie aan de gesignaleerde bezwaren tegemoet. De nieuw in te stellen OR’en en PVT zullen dan wel volledig volgens de lijn van de WORverkiezingsprocedure moeten worden gekozen. Deze OR’en en PVT kunnen vervolgens hun afvaardiging naar de COR regelen. Deze systematiek sluit praktisch gezien nauw aan bij de thans gevolgde werkwijze maar is in juridische zin (beter) houdbaar. Het in de het bemiddelingsverzoek gestelde ‘nadeel’ dat de COR geen zelfstandige bevoegdheid heeft is volgens de commissie betrekkelijk: de COR heeft in elk geval bevoegdheid op onderwerpen die van gemeenschappelijk belang zijn.

De commissie meent ten slotte dat een herziening van de structuur en daarmee van het reglement het bijkomende voordeel heeft dat het reglement nader kan worden bezien op enkele (andere) onvolkomenheden en onjuistheden.

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit bericht/deze tekst. Deze geanonimiseerde samenvatting van een bemiddelingsadvies van de bedrijfscommissie wordt gepubliceerd om inzage te geven in de aard van het uitgebrachte advies. Met deze publicatie wordt geen jurisprudentievorming beoogd, aangezien de commissie steeds met maatwerkoplossingen komt, gericht op het(/de) specifieke (omstandigheden van het) geval.

powered by sitecore