Bemiddelingsadvies BC Markt I 12.023

Sector: energie

Trefwoordenonderlinge verhoudingen, samenwerking, ondernemingsovereenkomst

Kern van het geschil
De OR verzoekt de Bedrijfscommissie Markt I te bemiddelen in een tussen de OR en (de directie en de grootaandeelhouder van) de onderneming gerezen geschil over de invulling en nakoming van een tussen genoemde partijen gesloten convenant. De OR is bevreesd voor (mogelijke) belangenverstrengeling bij de nieuwe directeur van de organisatie die tevens directeur is bij haar grootaandeelhouder en meent dat de benoeming van deze nieuwe directeur in strijd is met hetgeen tussen partijen in het convenant daarover is opgenomen. Verweerder ziet geen goede gronden voor de bezwaren die de OR aanvoert tegen de benoeming van de nieuwe bestuurder van de onderneming.

Advies van de commissie
Juridisch gezien meent de geschillencommissie ten aanzien van het convenant dat dit er niet aan in de weg staat dat de (nieuwe) bestuurder zijn functie als bestuurder van de onderneming vervult. Wel begrijpt de commissie dat bij de OR wantrouwen is ontstaan. De geschillencommissie heeft geconstateerd dat dit feitelijke gebrek aan vertrouwen tussen partijen het werkelijke probleem is.

Tijdens de zitting zijn door de bestuurder de volgende voorstellen gedaan:

  • De bestuurder wenst samen met de OR te komen tot constructief overleg en met de OR afspraken te maken over de wijze waarop het toekomstig overleg wordt ingevuld. 
  • De bestuurder nodigt de OR uit tot actieve deelname in de COR van de grootaandeelhouder.
  • De bestuurder nodigt de OR uit om samen te werken aan een alternatief voor een van haar bedrijfsonderdelen en aan het overleg dat de bestuurder hierover voert.

De OR heeft ter zitting in reactie aangeven de voorstellen van de bestuurder in beginsel positief te beoordelen. Ook hij wil constructief en met respect overleggen. Hij neemt reeds actief deel aan de COR. De OR is bereid om aan de uitwerking en realisering van een alternatief medewerking te verlenen. De commissie heeft waardering voor de door partijen tijdens de zitting besproken oplossingsrichting. In aanvulling daarop geeft zij partijen het volgende advies:

  • Werk aan het verbeteren van het onderling vertrouwen en handel daarnaar.
  • Investeer samen in de intermenselijke relaties.
  • Laat bij de halfjaarlijkse overlegvergaderingen over de algemene gang van zaken binnen de onderneming, alsmede bij overlegvergaderingen waarin belangrijke beslissingen voor de organisatie voorliggen, een vertegenwoordiging van de raad van commissarissen van de grootaandeelhouder aanwezig zijn.
Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit bericht/deze tekst. Deze geanonimiseerde samenvatting van een bemiddelingsadvies van de bedrijfscommissie wordt gepubliceerd om inzage te geven in de aard van het uitgebrachte advies. Met deze publicatie wordt geen jurisprudentievorming beoogd, aangezien de commissie steeds met maatwerkoplossingen komt, gericht op het(/de) specifieke (omstandigheden van het) geval.

powered by sitecore