Bemiddelingsadvies BC Markt I 12.027

Sector: dienstverlening

Trefwoordenonderlinge verhoudingen, art. 13 WOR

Kern van het geschil
De OR stelt dat hij niet kan samenwerken met een van de OR-leden (hierna X) en dat de verhoudingen ernstig verstoord zijn. Hierdoor is er een onwerkbare situatie ontstaan. De OR stelt meerdere malen geprobeerd te hebben het gesprek met X aan te gaan over zijn functioneren, maar X heeft geweigerd hier aan mee te werken. De OR heeft X verzocht vrijwillig af te treden als OR-lid, maar omdat hij dit weigert verzoekt de OR de Bedrijfscommissie Markt I te bemiddelen.

Advies van de commissie
Tijdens de zitting is de commissie gebleken dat de verhoudingen ernstig verstoord zijn. De OR is van mening dat hij als eenheid naar buiten toe moet treden en dat de ‘eenmansacties’ van X dit onmogelijk maken. De commissie heeft partijen gevraagd of zij nog een manier zien om met elkaar verder te kunnen in de OR. De OR heeft er geen vertrouwen in dat hij nog met X zou kunnen samenwerken. Bovendien vindt de OR de door X voorgestelde werkwijze niet hanteerbaar. X heeft aangegeven dat hij wil aanblijven als OR-lid, maar dat hij het contact met de overige OR-leden dan zal beperken tot hetgeen noodzakelijk is en geen vergaderingen bij zal wonen. Hij zal zich dan beperken tot het vertegenwoordigen van de achterban. De OR vindt dat alle OR-leden moeten deelnemen aan de vergaderingen en vindt dat een OR-lid niet alleen zijn eigen achterban zou moeten vertegenwoordigen.

De commissie constateert dat de ontstane situatie beter had kunnen worden aangepakt. De OR had aan het verzoek van X kunnen voldoen door zijn bezwaren tegen hem op papier uiteen te zetten, aan de hand waarvan een gesprek had kunnen worden gevoerd. Bovendien hadden partijen een externe adviseur/mediator kunnen inschakelen. Daarvoor is het naar het oordeel van de commissie nu te laat, gezien de standpunten en de houding van partijen. De commissie betwijfelt of in de huidige omstandigheden gesproken kan worden van een ‘ernstige belemmering’ als bedoeld in artikel 13 van de WOR. Wel is evident dat er gezien de ernstig verstoorde verhoudingen sprake is van een onwerkbare situatie. Omdat voorts gebleken is dat partijen er samen niet uit kunnen komen, dat bemiddeling gelet op standpunten en de houding van partijen waarschijnlijk geen oplossing zal brengen en gezien de geringe kans op verkiezingen met een substantieel gewijzigde samenstelling van de OR als uitkomst, resteert de commissie geen andere optie dan X te adviseren om af te treden als OR-lid.

NB
X heeft uiteindelijk besloten af te treden als OR-lid.

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit bericht/deze tekst. Deze geanonimiseerde samenvatting van een bemiddelingsadvies van de bedrijfscommissie wordt gepubliceerd om inzage te geven in de aard van het uitgebrachte advies. Met deze publicatie wordt geen jurisprudentievorming beoogd, aangezien de commissie steeds met maatwerkoplossingen komt, gericht op het(/de) specifieke (omstandigheden van het) geval.

powered by sitecore