Bemiddelingsadvies BC Markt I 12.031

Sector: vervoer en logistiek

Trefwoordenarbeidsconflict, benadeling, onderlinge verhoudingen, samenwerking

Kern van het geschil
Een OR-lid heeft een officiële waarschuwing gekregen omdat hij opruiend zou hebben opgetreden tegen het personeel van de onderneming en hen onder druk zou hebben gezet een handtekeningenactie te ondersteunen. De OR vindt dat het betreffende voorval plaatsvond in het kader van een achterbanraadpleging van de OR en vindt dat het betreffende OR-lid bescherming tegen benadeling geniet (artikel 21 WOR). De bestuurder is van oordeel dat de medewerker niet als OR-lid is aangesproken, maar als medewerker van de onderneming en dat daarom artikel 21 WOR niet van toepassing is.

Overweging van de commissie
De commissie is van oordeel dat de genomen disciplinaire stappen kunnen worden aangemerkt als een benadelingshandeling, zeker omdat de schriftelijke berisping wordt opgenomen in het personeelsdossier. Voorts meent de commissie dat artikel 21 WOR geen bescherming kan bieden aan de overtreding van algemeen aanvaarde beginselen van fatsoenlijk intermenselijk handelen. Dat zou OR-leden een vrijbrief geven om dergelijke beginselen niet te (hoeven) respecteren. De commissie oordeelt dat de bestuurder in dit geval onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat de vermeende gedragingen zodanig buitensporig waren dat deze de daarop gevolgde sanctionering rechtvaardigden. Daarbij speelt mee dat in een bedrijf als het onderhavige de communicatie over het algemeen wat meer direct verloopt en er sprake was van discussie rondom een onderwerp dat kennelijk al langere tijd de gemoederen danig bezig hield en houdt.

Advies van de commissie
De commissie heeft de stellige indruk dat in het bedrijf meer aan de hand is en dat meer onvrede bestaat dan door de bestuurder wordt gevoeld. Daarom geeft de commissie partijen mee aandacht te besteden aan het verbeteren van het klimaat binnen de onderneming en adviseert partijen dringend op zo kort mogelijke termijn de daartoe benodigde stappen te zetten. Zo nodig onder begeleiding van een externe deskundige. In dat kader acht de commissie het passend dat de bestuurder de jegens het OR-lid genomen disciplinaire stappen terugneemt en de desbetreffende brief uit het personeelsdossier verwijdert.

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit bericht/deze tekst. Deze geanonimiseerde samenvatting van een bemiddelingsadvies van de bedrijfscommissie wordt gepubliceerd om inzage te geven in de aard van het uitgebrachte advies. Met deze publicatie wordt geen jurisprudentievorming beoogd, aangezien de commissie steeds met maatwerkoplossingen komt, gericht op het(/de) specifieke (omstandigheden van het) geval.

powered by sitecore