Bemiddelingsadvies BC Markt I 12.032

Sector: groothandel

Trefwoordenwijziging bonusregeling, instemmingsrecht

Kern van het geschil
Aan de orde is de vraag of het in 2012 vastgestelde bonusplan 2011 past binnen het bonussysteem dat in 2011 is vastgesteld en de instemming heeft van de OR. De bestuurder is van oordeel dat het binnen de gemaakte afspraken past, terwijl de OR van oordeel is dat onderdelen niet passen binnen de gemaakte afspraken en dat derhalve materieel sprake is van een wijziging van het bonussysteem en dat een dergelijke wijziging de instemming behoeft van de OR.

Advies van de commissie
In de onderhavige kwestie is duidelijk geworden dat het niet mogelijk is een minnelijke schikking tussen partijen tot stand te brengen. Zowel van de zijde van de ondernemingsraad als van de bestuurder is nadrukkelijk aangegeven dat partijen elkaar niet tegemoet kunnen dan wel willen komen. Partijen kijken naar de bedrijfscommissie om een (overigens niet bindende) uitspraak te doen in hun geschil. Daarmee zou de bedrijfscommissie echter in een positie worden geplaatst die vergelijkbaar is met die van de rechter en daarvan is de bedrijfscommissie tot de conclusie gekomen dat dat niet de rol is die zij in deze kwestie wenst te vervullen. Daarbij speelt mee dat het oordelen over het gelijk of ongelijk van partijen is voorbehouden aan de (kanton) rechter. De schaarse jurisprudentie op dit terrein is bovendien zeker niet eenduidig. Om die reden heeft de bedrijfscommissie zich onthouden van het uitspreken van een inhoudelijk oordeel over de betreffende kwestie en geeft partijen in overweging de kwestie aan de rechter voor te leggen.

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit bericht/deze tekst. Deze geanonimiseerde samenvatting van een bemiddelingsadvies van de bedrijfscommissie wordt gepubliceerd om inzage te geven in de aard van het uitgebrachte advies. Met deze publicatie wordt geen jurisprudentievorming beoogd, aangezien de commissie steeds met maatwerkoplossingen komt, gericht op het(/de) specifieke (omstandigheden van het) geval.

powered by sitecore