Bemiddelingsadvies BC Markt I 12.033

Sector: dienstverlening

Trefwoordeninstelling PVT, verkiezingen

Kern van het geschil
Verzoeker tracht door middel van een procedure bij de Bedrijfscommissie Markt I de oprichting van een PVT te bereiken. Ondanks diverse inspanningen van het personeel en toezeggingen vanuit het bestuur is het nog niet gekomen tot oprichting hiervan.

Advies van de commissie
Hoewel partijen al meerdere jaren voortkabbelen met dit geschil constateert de commissie dat partijen dichtbij een oplossing zijn maar dat zij alleen over de uitvoering nadere afspraken zouden moeten maken. De commissie heeft tijdens de zitting voorts geconstateerd dat er feitelijk geen overwegende bezwaren zijn om een PVT op te richten en heeft partijen, voor wat betreft het effectueren van een PVT, diverse handreikingen meegegeven.

Mede omdat er binnen de organisatie al eerder enquêtes hebben plaatsgevonden verwacht de commissie dat het voor partijen binnen een korte periode haalbaar moet zijn opnieuw een (digitale) enquête uit te voeren om zodoende te kunnen concluderen of er nog steeds een meerderheid van het personeel voor het instellen van een PVT is. Daarnaast moet voor iedereen duidelijk zijn wat de voorwaarden zijn ten aanzien van het actief en passief kiesrecht. Partijen hebben ter zitting afgesproken dat iedereen het actief en passief kiesrecht krijgt toegekend, derhalve dus ook medewerkers met een tijdelijk dienstverband.

Hoewel een reglement niet verplicht is adviseert de commissie om voor de PVT van de organisatie een reglement op te stellen, al dan niet met behulp van de Leidraad personeelsvertegenwoordiging van de SER.

Voor de organisatie van de verkiezingen voor de PVT schrijft artikel 35c, eerste lid van de WOR voor dat de PVT bij geheime schriftelijke stemming wordt gekozen door en uit de in de onderneming werkzame personen. De WOR geeft voor de verkiezingen verder geen regels. Niettemin zullen de verkiezingen zelf en de organisatie daarvan volgens een bepaald, correct patroon moeten verlopen. Dat is een algemene – voor elke verkiezing geldende – regel.

Indien een onderneming, zoals bij de organisatie in casu het geval is, nog geen PVT heeft en door de ondernemer een eerste PVT wordt ingesteld, is de ondernemer degene tot wiens taak en verantwoordelijkheid het behoort de verkiezingen voor die eerste PVT te organiseren. Uiteraard zullen ook deze verkiezingen en de organisatie daarvan volgens een bepaald, correct patroon moeten verlopen. Is eenmaal een PVT ingesteld, dan is het de ‘zittende’ PVT die beslissingen neemt over haar werkwijze en die de verkiezingen voor de volgende PVT organiseert. De PVT doet er daarbij goed aan over beide onderwerpen overleg te plegen met de ondernemer.

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit bericht/deze tekst. Deze geanonimiseerde samenvatting van een bemiddelingsadvies van de bedrijfscommissie wordt gepubliceerd om inzage te geven in de aard van het uitgebrachte advies. Met deze publicatie wordt geen jurisprudentievorming beoogd, aangezien de commissie steeds met maatwerkoplossingen komt, gericht op het(/de) specifieke (omstandigheden van het) geval.

powered by sitecore