Bemiddelingsadvies BC Markt I 12.036

Sector: dienstverlening

Trefwoordenwijziging bonusregeling, instemmingsrecht

Kern van het geschil
Aan de orde is een geschil over een wijziging van een bonusregeling. Bestuurder heeft het voornemen om een klanttevredenheidscomponent in te bouwen. Verschil van mening bestaat over de systematiek voor het toekennen van deze component, te weten via het ‘on/off’ principe, waardoor de uitkering alles of niets is, dan wel via een systeem van lineaire uitbetaling. Ook bestaat verschil van mening over de aftopping van het maximum van deze component op 100 procent, en over de uitbetaling per kwartaal in plaats van per maand.

Advies van de commissie
De commissie stelt vast dat partijen elkaar gedurende de bemiddeling op verschillende punten zijn genaderd, maar nog niet volledig. Daarom is gezocht naar een oplossing die voor beide partijen een win-winsituatie oplevert. In het advies van de commissie wordt een voorstel geformuleerd waarbij de bestuurder de gewenste aansluiting krijgt bij de wereldwijde corporate guidelines, de aftopping op 100 procent en deels de toepassing van het ‘on/off’ principe. De ondernemingsraad krijgt in het voorstel deels een lineaire toekenning van 90 tot 100 procent, waardoor deels tegemoet gekomen wordt aan de bestaande (afwijkende) Nederlandse situatie. Indien partijen dit advies overnemen acht de commissie het van belang dat de bestuurder en de ondernemingsraad deze Nederlands variant over drie jaar evalueren.

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit bericht/deze tekst. Deze geanonimiseerde samenvatting van een bemiddelingsadvies van de bedrijfscommissie wordt gepubliceerd om inzage te geven in de aard van het uitgebrachte advies. Met deze publicatie wordt geen jurisprudentievorming beoogd, aangezien de commissie steeds met maatwerkoplossingen komt, gericht op het(/de) specifieke (omstandigheden van het) geval.

powered by sitecore