Bemiddelingsadvies BC Markt I 12.039

Sector: dienstverlening

Trefwoorden: instemmingsrecht

Kern van het geschil

De bestuurder en de OR verzoeken gezamenlijk om bemiddeling in verband met een wijziging van de winstdelingsregeling binnen de onderneming. Er lijkt verschil te worden gemaakt tussen werknemers bij het toekennen van uitkeringen op grond van de winstdelingsregeling 2011. De OR meent dat deze regeling door de bestuurder eenzijdig is veranderd en dat het betreffende besluit daartoe in strijd is met artikel 27 WOR. De wijziging is naar de mening van de OR derhalve niet rechtsgeldig. De bestuurder stelt dat binnen de organisatie voor verschillende werknemersgroepen verschillende arbeidsvoorwaardenregelingen van kracht zijn. Hoewel er sprake is van een andere grondslag voor de uitkering, geldt voor beide arbeidsvoorwaardenregelingen een winstdelingsregeling en werknemers worden dan ook niet uitgesloten hiervan.

Bemiddelingszitting en terugkoppeling partijen

Tijdens de zitting zijn partijen uitgebreid ingegaan op hun standpunten en op de achtergronden van het geschil. Gedurende de bemiddelingszitting bleek er bij partijen ruimte om er toch onderling uit te komen. De commissie heeft na afloop van de zitting met partijen afgesproken dat zij de commissie over de door hun zelf te maken oplossing zouden informeren. Partijen lieten na enige tijd weten dat zij overeenstemming had-den bereikt en dat een advies van de commissie derhalve niet meer nodig was.

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit bericht/deze tekst. Deze geanonimiseerde samenvatting van een bemiddelingsadvies van de bedrijfscommissie wordt gepubliceerd om inzage te geven in de aard van het uitgebrachte advies. Met deze publicatie wordt geen jurisprudentievorming beoogd, aangezien de commissie steeds met maatwerkoplossingen komt, gericht op het(/de) specifieke (omstandigheden van het) geval.

powered by sitecore