Bemiddelingsadvies BC Markt I 12.040

Sector: vervoer

Trefwoorden: kosten juridische bijstandinstemmingsrecht

Kern van het geschil

De OR verzoekt bemiddeling ten aanzien van de weigering van de bestuurder om de kosten van juridische bijstand van de OR voor zijn rekening te nemen; voorts is sprake van een verschil van inzicht over de vraag of het inhuren van een externe coach/cursusleider door de bestuurder duidt op een daaraan ten grondslag liggend instemmingsplichtig besluit van de bestuurder tot het vaststellen of wijzigen van een regeling op het gebied van bedrijfsmaatschappelijk werk.

Bemiddelingszitting

Bij de commissie is de indruk ontstaan dat achter de aangedragen geschillen feitelijk een ander probleem schuil gaat. Dit probleem is dat partijen niet optimaal met elkaar communiceren en zich te snel terugtrekken op formele standpunten. De commissie adviseert partijen om het gesprek opnieuw aan te gaan, waarbij de focus ligt op een discussie over de inhoud van de voorliggende kwestie en (de wenselijkheid van) het organiseren van stresscursussen. Partijen geven ter zitting aan zich te kunnen vinden in dit advies en zeggen toe het benodigde overleg te zullen voeren. Daarop besluit de commissie de afhandeling van het bemiddelingsverzoek aan te houden tot na dit gevoerde overleg.

Vervolg

Gebleken is dat partijen na de bemiddelingszitting overleg met elkaar hebben gevoerd. Na tussentijds te hebben geïnformeerd over de voortgang van dit overleg, hebben partijen uiteindelijk laten weten dat het overleg is mislukt. Daarbij is aangegeven dat, hoewel partijen inhoudelijk op belangrijke punten tot overeenstemming zijn gekomen, de OR van oordeel blijft dat sprake is van een instemmingsplichtig besluit. De OR overweegt dit standpunt ook ter beoordeling voor te leggen aan de kantonrechter. Partijen geven aan, mede gelet op een mogelijke gang naar de kantonrechter, nog graag het verslag van bevindingen en advies te ontvangen.

Advies van de commissie

Alles overwegend stelt de commissie vast dat het niet mogelijk is gebleken een minnelijke schikking tot stand te brengen. Om die reden adviseert de commissie partijen te werken aan de verbetering van hun onderlinge communicatie en de besluitvormingsprocedures. Zo nodig onder leiding van een externe deskundige, die beide partijen hierin kan begeleiden. Tevens adviseert de commissie partijen te onderzoeken of de mogelijkheid bestaat een escalatiemodel te ontwikkelen, dat er in voorziet dat bij een geschil eerst intern wordt onderzocht of er een oplossing kan worden bereikt. Voorts adviseert de commissie de bestuurder om de OR jaarlijks een budget ter beschikking te stellen, waaruit onder meer de kosten voor juridische bijstand kunnen worden voldaan. 


Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit bericht/deze tekst. Deze geanonimiseerde samenvatting van een bemiddelingsadvies van de bedrijfscommissie wordt gepubliceerd om inzage te geven in de aard van het uitgebrachte advies. Met deze publicatie wordt geen jurisprudentievorming beoogd, aangezien de commissie steeds met maatwerkoplossingen komt, gericht op het(/de) specifieke (omstandigheden van het) geval.

powered by sitecore