Bemiddelingsadvies BC Markt I 12.042

Sector: industrie

Trefwoorden: verkiezing OR

Kern van het geschil

Verzoeker (werknemer) wijst op meerdere onregelmatigheden bij de gehouden OR-verkiezingen: (1) de samenstelling van de kandidatenlijst wijkt af van het stembiljet, (2) de kandidatenlijst is niet conform het OR-reglement twee weken vóór de verkiezingsdatum bekend gemaakt, (3) op de retourenvelop (voor het inzenden van het stembiljet) is een foutief antwoordnummer vermeld waardoor er zeer waarschijnlijk stemmen verloren zijn gegaan en (4) de OR-telcommissie was niet onafhankelijk. De OR hanteert voor zijn verkiezingen het lijstenstelsel. Het OR-reglement bepaalt dat de aan een lijst toegevallen zetels worden toegewezen aan de daarop staande kandidaten in de volgorde waarop zij op de lijst voorkomen, met dien verstande dat een kandidaat die persoonlijk de kiesdeler heeft gehaald in elk geval gekozen is. Verzoeker is als laatste op de lijst geplaatst terwijl hij zich al in een vroegtijdig stadium als kandidaat had gemeld.

Advies van de commissie

Het feit dat plaatsing op de kieslijst in het gehanteerde lijstenstelsel medebepalend is voor de kans om in de OR te worden gekozen, vereist dat aan de zorgvuldigheid en transparantie van de vertaling van deze systematiek naar de praktijk hoge eisen moeten worden gesteld. De commissie meent dat aan de genoemde eisen van zorgvuldigheid en transparantie in de gevolgde procedure niet is voldaan. De wijze waarop de verkiezingscommissie, in mindere of meerdere mate in overleg met de betrokken vakorganisatie, heeft geopereerd, kan het vermoeden doen rijzen dat het de vooropgezette bedoeling is geweest verzoeker om persoonlijke en/of organisatorische redenen buiten de OR te houden.

De verlopen verkiezingsprocedure is naar de mening van de commissie dan ook weinig fraai, zo niet – zeker in combinatie met het niet tijdig bekendmaken van de kandidatenlijst en de onjuiste adresvermelding op de retourenvelop van het stembiljet – onregelmatig te achten. De OR moet zien te voorkomen dat hij medewerkers door zijn opstelling demotiveert om zich verkiesbaar te stellen. De OR zou het juist als zijn taak moeten zien om medewerkers te stimuleren zich bij de medezeggenschap betrokken te voelen. Het manoeuvreren van kandidaten naar een onverkiesbare plaats is in elk geval niet in het belang van de medezeggenschap.

Gezien deze onregelmatigheden bij (de organisatie van) de verkiezingen adviseert de commissie de verkiezingen opnieuw te doen plaats vinden. Het is in het belang van de medezeggenschap dat die verkiezingen in alle opzichten goed verlopen. De commissie geeft voor de nieuw te houden verkiezingen de volgende adviezen mee:

  • Communiceer open en zorgvuldig over de wijze van kandidaatstelling en zorg ervoor dat gedocumenteerd verantwoording kan worden afgelegd over de gevolgde werkwijze.
  • Houd bij (tussentijdse) verkiezingen de reglementaire termijnen in het oog. Leer van de onderhavige situatie en zorg ervoor dat de verkiezingscommissie uitgebreid op de hoogte is van alle spelregels. Zorg ook voor heldere communicatie over de termijnen en de kandidatenlijsten.
  • Zorg dat de telcommissie uit leden bestaat die geen belangen hebben bij de verkiezingen.  


Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit bericht/deze tekst. Deze geanonimiseerde samenvatting van een bemiddelingsadvies van de bedrijfscommissie wordt gepubliceerd om inzage te geven in de aard van het uitgebrachte advies. Met deze publicatie wordt geen jurisprudentievorming beoogd, aangezien de commissie steeds met maatwerkoplossingen komt, gericht op het(/de) specifieke (omstandigheden van het) geval.

powered by sitecore