Bemiddelingsadvies BC Markt II 12.002

Sector: zorg

Trefwoorden: kiezen OR-voorzitter, onderlinge verhoudingen

Kern van het geschil
Een OR-lid van een zorginstantie heeft een bemiddelingsverzoek ingediend omdat hij meent ten onrechte uit zijn functie als DB-lid te zijn gezet middels een besluit van de overige leden van de OR. De OR heeft bij brief laten weten de onderhavige situatie als een interne situatie te beschouwen en bemiddeling door de Bedrijfscommissie Markt II niet wenselijk te achten. Omdat bemiddeling met slechts een der partijen onmogelijk is, is het verzoek schriftelijk afgehandeld.

Advies van de commissie
De commissie heeft geconcludeerd dat de verhoudingen binnen de OR niet goed zijn. De commissie heeft partijen meegegeven dat het goed functioneren van een medezeggenschapsorgaan ook voor de onderneming van belang is. Het kiezen van een (vice)voorzitter / secretaris is een aangelegenheid van de OR, met dien verstande dat de benoeming en de wijziging van de benoeming op zorgvuldige wijze dient plaats te vinden.

De commissie kan zich niet aan de indruk onttrekken dat in onderhavige situatie op een onvoldoende zorgvuldige manier is gehandeld binnen de OR. Indien OR-leden van mening zijn dat een OR-lid niet naar verwachting functioneert dan is het allereerst van belang dat alle betrokkenen daar open en helder over communiceren. Met het betrokken OR-lid kan vervolgens een verbetertraject worden afgesproken. Blijft ondanks het verbetertraject sprake van aanhoudend onvoldoende functioneren, dan kan gekozen worden voor een andere
verdeling van taken binnen de OR. De commissie adviseert partijen alsnog met elkaar in gesprek te gaan om de situatie te bespreken en tot een nieuwe vorm van samenwerking te komen.

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit bericht/deze tekst. Deze geanonimiseerde samenvatting van een bemiddelingsadvies van de bedrijfscommissie wordt gepubliceerd om inzage te geven in de aard van het uitgebrachte advies. Met deze publicatie wordt geen jurisprudentievorming beoogd, aangezien de commissie steeds met maatwerkoplossingen komt, gericht op het(/de) specifieke (omstandigheden van het) geval.

powered by sitecore