Bemiddelingsadvies BC Markt II 12.005

Sector: welzijn

Trefwoorden: adviesrecht, instemmingsrecht, reorganisatie, sociaal plan

Kern van het geschil
De bestuurder heeft in het kader van een reorganisatie eenzijdig een sociaal plan vastgesteld voor de periode van 1 januari 2012 tot 1 januari 2013, nadat de onderhandelingen hierover met de vakbonden waren vastgelopen. De OR is pas achteraf over het vastgestelde plan geïnformeerd. Het geschil ging aanvankelijk over de vraag of de OR instemmingsrecht toekwam. Maar gedurende de bemiddeling wijzigde dit in een beroep door de OR op het adviesrecht. De OR stelde daarbij dat de bestuurder het sociaal plan niet als onderdeel van
de adviesaanvraag over de reorganisatie had bijgevoegd en dat hij daardoor geen advies meer heeft kunnen uitbrengen over het sociaal plan en hier geen wezenlijke invloed op heeft kunnen uitoefenen.

Advies van de commissie
Tijdens de behandeling van het bemiddelingsverzoek bleek de commissie dat partijen dichter bij elkaar stonden dan zij dachten. Daarbij gaf de bestuurder aan dat het steeds zijn bedoeling is geweest het sociaal plan inhoudelijk te bespreken als onderdeel van de adviesaanvraag over de reorganisatie. Zodra de adviesaanvraag bij de OR zou worden ingediend, zou er mede gesproken worden over het sociaal plan. Daarbij bestaat nog beperkte ruimte voor overleg. Ten overstaan van de commissie hebben partijen vervolgens afspraken gemaakt, waardoor de kwestie naar beider tevredenheid in der minne is geschikt.

NB
Naderhand heeft de Bedrijfscommissie Markt II van de OR vernomen dat de tijdens de bemiddelingszitting gemaakte afspraken hebben geleid tot een bijgesteld sociaal plan. Bovendien heeft daarop ook de vakbond alsnog zijn instemming met het sociaal plan uitgesproken.

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit bericht/deze tekst. Deze geanonimiseerde samenvatting van een bemiddelingsadvies van de bedrijfscommissie wordt gepubliceerd om inzage te geven in de aard van het uitgebrachte advies. Met deze publicatie wordt geen jurisprudentievorming beoogd, aangezien de commissie steeds met maatwerkoplossingen komt, gericht op het(/de) specifieke (omstandigheden van het) geval.

powered by sitecore