Bemiddelingsadvies BC Markt II 12.007

Sector: zorg

Trefwoorden: arbeidsomstandigheden, dienstrooster, intrekking instemming

Kern van het geschil
De OR verleent aan de bestuurder van een verpleeghuis onder voorwaarden instemming om ten behoeve van de invoering van de zorgvorm ‘kleinschalig wonen’ een dienstrooster in te voeren dat voorziet in diensten van 8 uur, met een doorbetaalde pauze van 15 minuten. Tot aan deze verandering duurde een dienst 8,5 uur, waarin begrepen een (onbetaalde) pauze van een half uur. In de praktijk blijkt dat het benutten van de doorbetaalde pauze van een kwartier niet tot zijn recht komt, waardoor sprake is van onvoldoende rusttijd voor de medewerker. Dit kan onder meer risico’s voor de gezondheid van de medewerkers en voor het welzijn en de veiligheid van de bewoners/cliënten met zich brengen. Voorts is de OR van oordeel dat de bestuurder zich niet aan de voorwaarden heeft gehouden. Om die reden wordt de instemming ingetrokken.

Advies van de commissie
Mede aan de hand van een voorstel van de commissie, bereiken partijen tijdens de behandeling van het bemiddelingsverzoek een minnelijke oplossing van het probleem. Deze komt er op neer dat het nieuwe dienstrooster voorlopig wordt gehandhaafd, waarbij maatregelen worden getroffen die ervoor moeten zorgen dat de 15 minuten pauze ook daadwerkelijk wordt genomen. Daarnaast zal een aangepaste inzet van de zogenoemde ‘omloopmedewerker’ worden uitgeprobeerd, waardoor deze, gedurende enkele uren halverwege
iedere dienst, specifiek tot taak zal hebben om pauzerende medewerkers te vervangen. Na een periode van minimaal vier maanden zal deze oplossing worden geëvalueerd.

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit bericht/deze tekst. Deze geanonimiseerde samenvatting van een bemiddelingsadvies van de bedrijfscommissie wordt gepubliceerd om inzage te geven in de aard van het uitgebrachte advies. Met deze publicatie wordt geen jurisprudentievorming beoogd, aangezien de commissie steeds met maatwerkoplossingen komt, gericht op het(/de) specifieke (omstandigheden van het) geval.

powered by sitecore