Bemiddelingsadvies BC Markt II 12.008

Sector: zorg

Trefwoorden: verkiezingen, communicatie

Kern van het geschil
In dit geschil verzocht een vakbond de Bedrijfscommissie Markt II om bemiddeling inzake een probleem dat is ontstaan bij de verkiezing van de OR van een ziekenhuis. Zowel de vakbond als een OR-lid namens deze vakbond, heeft een kandidatenlijst ingediend. Deze twee kandidatenlijsten komen niet met elkaar overeen; op de door de vakbond ingediende lijst staan vier kandidaten, op de door het OR-lid ingediende lijst drie. De vakbond meent op tijd een geldige kandidatenlijst te hebben ingediend bij de verkiezingscommissie.
De verkiezingscommissie heeft deze lijst echter ongeldig verklaard op grond van het feit dat de lijst na de sluitingstermijn is binnengekomen en dat de handtekening en bereidverklaring van kandidaat nr. 4 ontbreken. Bovendien stelt de verkiezingscommissie al een kandidatenlijst ontvangen te hebben van een OR-lid namens deze vakbond. Deze lijst heeft de verkiezingscommissie geldig verklaard. De verkiezingscommissie is van mening dat zij zorgvuldig en conform de procedure heeft gehandeld. Zij ziet geen reden om de betreffende vierde kandidaat als lid aan de OR toe te voegen, zoals door de vakbond is voorgesteld.

Advies van de commissie
De commissie geeft de OR mee dat bij verkiezingen het juist toepassen van het eigen OR-reglement en het zich houden aan termijnen van groot belang is en dat een verkiezingscommissie zich actief dient op te stellen. De commissie geeft de vakbond mee dat de gang van zaken en de communicatie - intern en tussen partijen - niet de schoonheidsprijs verdient en dat zij bij een vakbond een meer pro-actieve opstelling gepast acht. De handelwijze van partijen in deze kwestie draagt niet bij aan de bevordering van de medezeggenschap. Met
het oog op de toekomst adviseert de commissie beide partijen om de afgelopen verkiezingen te evalueren en daar leer- en verbeterpunten uit te trekken. Daarnaast adviseert de commissie partijen helder met elkaar te communiceren en ook te investeren in een goede relatie als gesprekspartners.

NB
De OR heeft na afloop de Bedrijfscommissie Markt II geïnformeerd dat de door de commissie voorgestelde verbeterpunten ter harte zijn aangenomen, dat het OR-verkiezingsreglement kritisch zal worden bekeken en waar nodig zal worden aangepast en dat opnieuw zal worden gekeken naar het te houden contact met de vakbond.

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit bericht/deze tekst. Deze geanonimiseerde samenvatting van een bemiddelingsadvies van de bedrijfscommissie wordt gepubliceerd om inzage te geven in de aard van het uitgebrachte advies. Met deze publicatie wordt geen jurisprudentievorming beoogd, aangezien de commissie steeds met maatwerkoplossingen komt, gericht op het(/de) specifieke (omstandigheden van het) geval.

powered by sitecore