Bemiddelingsadvies BC Markt II 12.009

Sector: zorg

Trefwoorden: cao, instemmingsrecht

Kern van het geschil
Tijdens de piekuren overdag zijn er onvoldoende parkeerplekken voor patiënten, bezoekers en medewerkers van het ziekenhuis. De bestuurder heeft een pakket aan maatregelen ter zake ter instemming voorgelegd aan de OR op grond van artikel 27 WOR. Op grond van de cao moet ten aanzien van de inzet van woon-werkverkeergelden overeenstemming bestaan tussen bestuurder en de OR. De bestuurder heeft ook de besteding van de parkeergelden ter instemming aan de OR voorgelegd. De bestuurder heeft de OR meerdere malen een
(aangepast) instemmingsverzoek ex artikel 27 WOR voorgelegd en gevraagd in te stemmen met het pakket aan maatregelen ten aanzien van het bereikbaarheidsbeleid. Partijen komen niet tot overeenstemming.

Advies van de commissie
Tijdens de zitting hebben partijen, op aangeven van de commissie, verzocht de zitting te schorsen. Na de schorsing hebben partijen de commissie medegedeeld samen verder te willen onderhandelen op basis van een tijdens de schorsing ingebracht voorstel. Partijen zijn er vervolgens samen niet uitgekomen; de commissie heeft alsnog een bemiddelingsadvies uitgebracht.
De commissie geeft daarin aan dat de woon-werkverkeergelden op grond van de cao hoe dan ook ten goede moeten komen aan de werknemers. Hier valt niet aan te tornen. Of dit middels een ‘rugzakje’, een stimuleringsbeleid voor OV en fiets of anderszins bij de werknemers terecht komt, dat laat de commissie verder aan partijen.
Ten aanzien van de parkeergelden adviseert de commissie partijen een overgangsregeling af te spreken met inachtneming van het volgende kader:
• Met name voor de lagere inkomensgroepen dient er een overgangsregeling te komen, in die zin dat het betaald parkeren in de hoogte van het tarief gefaseerd moet worden ingevoerd.
• Er dient een duidelijke termijn te worden gesteld aan de gefaseerde invoering van het parkeerbeleid.
• Er dient vanaf de start een meetbaar effect van het betaald parkeren uit te gaan in die zin dat het beleid een prikkel vormt voor de werknemers voor verandering in het mobiliteitsgedrag (meer gebruik OV en fiets).
• De maatregelen die worden genomen dienen in balans te zijn met het flankerend beleid. Dit houdt in dat zowel de maatregelen als de tegemoetkomingen tegelijkertijd van kracht moeten worden en derhalve als één pakket worden ingevoerd (‘het zuur en het zoet tegelijk’). Dit is van belang voor de acceptatie onder de werknemers.
• Voor het nader invullen van het parkeerbeleid verdient het aanbeveling om ook te kijken naar regelingen rond het parkeren bij andere ziekenhuizen.

NB
Door partijen is er naar aanleiding van het advies een akkoord bereikt.

 

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit bericht/deze tekst. Deze geanonimiseerde samenvatting van een bemiddelingsadvies van de bedrijfscommissie wordt gepubliceerd om inzage te geven in de aard van het uitgebrachte advies. Met deze publicatie wordt geen jurisprudentievorming beoogd, aangezien de commissie steeds met maatwerkoplossingen komt, gericht op het(/de) specifieke (omstandigheden van het) geval.

powered by sitecore