Bemiddelingsadvies BC Markt II 12.011

Sector: welzijn

Trefwoorden: bonusregeling, cao, eindejaarsuitkering

Kern van het geschil
Het geschil spitst zich toe op de toepassing van de cao-regeling in de kinderopvang betreffende de eindejaarsuitkering. Op grond van de cao moet in overleg tussen OR en bestuurder een eindejaarsuitkering van 3,5 procent worden vastgesteld, die wordt uitgekeerd afhankelijk van vast te stellen doelen en/of resultaten. De bestuurder heeft daartoe een voorstel gedaan, waarbij een deel van de eindejaarsuitkering afhankelijk wordt gesteld van het behalen door de organisatie van bepaalde financiële doelen. De OR gaat hiermee niet akkoord omdat in zijn ogen de mate van beïnvloedbaarheid van deze financiële doelen door de individuele medewerkers te gering is. De cao stelt deze beïnvloedbaarheid als eis.

Advies van de commissie
Tijdens de bemiddeling komen partijen voor een belangrijk deel tot elkaar. Voor het resterende deel, aangaande de mate van beïnvloedbaarheid, waarover partijen van mening blijven verschillen, doet de commissie partijen een compromisvoorstel. Dit komt erop neer dat, nu de datum van 1 juli waarvóór de te behalen doelen moeten zijn afgesproken inmiddels is verstreken, partijen met elkaar afspreken dat voor het eerste halfjaar aan de vereisten voor het uitkeren van de eindejaarsuitkering is voldaan. Dat houdt in dat de helft van dit onderdeel van de eindejaarsuitkering daadwerkelijk zal worden uitgekeerd. De andere helft zal worden uitgekeerd indien gedurende het tweede halfjaar van de vereiste norminzet is gebleken. Op die manier blijft er voor de medewerkers een stimulans om hun bijdrage aan het realiseren van de financiële doelstelling te blijven leveren. Voorts wordt partijen geadviseerd tijdig met elkaar in overleg te treden over voor beide partijen beter aanvaardbare en meetbare doelen voor het komende jaar. Naar aanleiding van dit compromisvoorstel geven beide partijen aan zich daarin te kunnen vinden en komt er een minnelijke schikking tot stand. 

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit bericht/deze tekst. Deze geanonimiseerde samenvatting van een bemiddelingsadvies van de bedrijfscommissie wordt gepubliceerd om inzage te geven in de aard van het uitgebrachte advies. Met deze publicatie wordt geen jurisprudentievorming beoogd, aangezien de commissie steeds met maatwerkoplossingen komt, gericht op het(/de) specifieke (omstandigheden van het) geval.

powered by sitecore