Bemiddelingsadvies BC Markt II 12.012

Sector: welzijn

Trefwoorden: PVT, instelling OR, cao, werknemersbegrip

Kern van het geschil
Een particuliere instelling voor geestelijke zorgverlening heeft een PVT. Sinds de cao-GGZ algemeen verbindend is verklaard tracht de PVT zich om te vormen tot een OR. In de cao is bepaald dat de instellingsgrens voor een OR op 35 werknemers ligt. Bij de organisatie werken momenteel 37 werknemers en de organisatie valt alleen onder de cao in de perioden dat deze algemeen verbindend is verklaard. De bestuurder stelt dat er minder dan 35 mensen werkzaam zijn bij de organisatie nu een aantal medewerkers werkzaam is op basis van
een leer-arbeidsovereenkomst en daarom niet meetelt als in de onderneming werkzame personen als bedoeld in de WOR.

Advies van de commissie
De commissie komt tot de conclusie dat het werkelijke pijnpunt ligt in de opstelling van de directie van de onderneming ten opzichte van de medezeggenschap. De directie staat op afstand van (de organisatie en daarmee) dit gehele geschil en laat zich vertegenwoordigen door haar algemeen manager. De eigenaar lijkt geen prioriteit te geven aan het oprichten van een OR en de commissie merkt bovendien op dat zij sterk de indruk heeft dat er een angstcultuur in de onderneming heerst, met name ten aanzien van het vormen van de medezeggenschap.

De commissie concludeert dat de in de organisatie overeengekomen leer-arbeidsovereenkomsten zijn aan te merken als arbeidsovereenkomsten (artikel 7:610 Burgerlijk Wetboek). Personen met een dergelijke overeenkomst tellen derhalve mee voor de instellingsgrens voor het vormen van een OR krachtens de algemeen verbindend verklaarde cao. De commissie constateert dat er voldoende medewerkers bij de organisatie werkzaam zijn om een OR in te moeten stellen. Tot slot benadrukt de commissie het belang van een goed functionerende medezeggenschap in een organisatie.

NB
Naar aanleiding van dit advies is de PVT verder gegaan met de vorming van een OR. De OR is inmiddels formeel tot stand gekomen.

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit bericht/deze tekst. Deze geanonimiseerde samenvatting van een bemiddelingsadvies van de bedrijfscommissie wordt gepubliceerd om inzage te geven in de aard van het uitgebrachte advies. Met deze publicatie wordt geen jurisprudentievorming beoogd, aangezien de commissie steeds met maatwerkoplossingen komt, gericht op het(/de) specifieke (omstandigheden van het) geval.

powered by sitecore