Bemiddelingsadvies BC Markt II 12.013

Sector: zorg

Trefwoorden: arbeidstijdenregeling, geen ruimte tot bemiddeling

Kern van het geschil
Bestuurder wil een nieuwe roostersystematiek invoeren. De OR onthoudt zijn instemming om meerdere redenen, waaronder de onduidelijkheid over de feitelijke effecten van de invoering van de nieuwe systematiek.

Standpunten van partijen
De bestuurder stelt dat de huidige roostersystematiek qua paraatheid niet voldoet aan de in de cao gestelde vereisten, want deze gaat uit van cyclisch roosteren, waarin reactief door de afdeling planning wordt gereageerd op de vele mutatieverzoeken. Er worden zoveel mutaties aangebracht dat het rooster afbreuk doet aan het beginsel van ‘gezond roosteren’ en door de hoeveelheid mutaties is het moeizaam om binnen de grenzen van de Arbeidstijdenwet (ATW) te blijven. De OR stelt dat de werkafspraken op meerdere aspecten niet duidelijk zijn uitgewerkt. De nieuwe diensttijden zijn volgens de OR niet gezonder en worden door de medewerkers als niet sociaal of wenselijk ervaren. Ook opties zoals het vervangen van de reserveweken door reservediensten zijn onvoldoende overwogen. Er zijn andere opties met betere oplossingen en met minder impact voor de medewerkers mogelijk. Desondanks is de OR bereid te bezien of er alsnog overeenstemming bereikt kan worden. De OR denkt daarbij aan twee mogelijke oplossingsrichtingen. De eerste optie is handhaving van de huidige systematiek totdat er een nieuwe regeling is met een breed draagvlak onder de medewerkers. De tweede optie is een tijdelijke instemming van de OR met het voorliggende voorstel, waarbij het noodzakelijk is dat aan een aantal nadere voorwaarden zal zijn voldaan.

Bemiddelingszitting
De commissie constateert dat de discussie wordt bemoeilijkt doordat partijen geen gemeenschappelijke opvatting hebben (vastgesteld) over wat gezond werken is. Partijen blijven bij hun eerder ingenomen standpunten en tonen geen bereidheid tot (enige) aanpassing daarvan. Pogingen om samen onder externe leiding tot het formuleren van een wenselijk arbeidspatroon te komen, heeft tot vele discussies geleid maar niet tot een oplossing. Zouden de voorwaarden waaraan moet worden voldaan om te kunnen instemmen met het
voorgestelde nieuwe rooster wel al zijn geformuleerd, dan had dat aanknopingspunten voor bemiddeling geboden. De commissie kan in deze situatie niet bemiddelen. De commissie geeft partijen voor verder overleg mee dat ze een gezamenlijke opvatting over wat gezond werken is c.q. wat de belangrijk(st)e elementen van gezond werken zijn, dienen te formuleren, en dat ze de discussie over welke roostersystematiek de betere is, vanuit die gezamenlijke opvatting dienen te voeren. Verder dient de OR de voorwaarden waaraan voldaan zou moeten worden om (tijdelijk) te kunnen instemmen, te formuleren en bekend te maken, zodat daarover gesproken kan worden en om tot een (mogelijk) vergelijk te komen.

Gang naar de rechter
Vervolgens verzoekt bestuurder de kantonrechter om toestemming voor het nemen van het voorgenomen besluit. De kantonrechter oordeelt - onder meer - dat bestuurder een zwaarwegend belang heeft bij een voldoende georganiseerd dienstrooster, zodat daarmee kan worden toegezien op naleving van de arbeidstijdenwetgeving. De wens van het personeel om de huidige roostersystematiek te behouden, zodat er bijvoorbeeld onbelemmerd diensten geruild kunnen worden, moet hiervoor wijken. Dit geldt te meer omdat de huidige roostersystematiek een gezonde afwisseling van soorten diensten en vereiste hersteltijd niet waarborgt. Dit geldt ook voor reservediensten-weken, gelet op de onzekerheid die deze met zich meebrengen. De kantonrechter verleent vervangende toestemming aan bestuurder (1).

  1. Kantonrechter Utrecht, 29 november 2012, LJN: BY4610

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit bericht/deze tekst. Deze geanonimiseerde samenvatting van een bemiddelingsadvies van de bedrijfscommissie wordt gepubliceerd om inzage te geven in de aard van het uitgebrachte advies. Met deze publicatie wordt geen jurisprudentievorming beoogd, aangezien de commissie steeds met maatwerkoplossingen komt, gericht op het(/de) specifieke (omstandigheden van het) geval.

powered by sitecore