Bemiddelingsadvies BC Markt II 12.016

Sector: dienstverlening

Trefwoorden: kosten adviseur, OR-faciliteiten

Kern van het geschil
Tussen partijen is een geschil gaande over de vraag wie de kosten van rechtsbijstand dient te betalen en of voldaan is aan de vereisten van artikel 22 van de WOR. De bestuurder trekt de transparantie van de door de gemachtigde van de OR ingediende declaraties in twijfel. Naar de mening van de OR gaat het geschil in essentie om de mogelijkheden die de OR van de ondernemer krijgt om zijn wettelijke bevoegdheden uit te oefenen. De gemachtigde van de OR is tevens gemachtigde van één van de OR-leden en treedt voor hem op in een
arbeidsgeschil met de bestuurder.

Advies van de commissie
Artikel 22, lid 1 van de WOR bepaalt dat de kosten die redelijkerwijze noodzakelijk zijn voor de vervulling van de taak van de OR ten laste van de ondernemer komen. De commissie constateert dat artikel 22 van de WOR niet meer voorschrijft dan dat aan de ondernemer vooraf de kosten dienen te worden meegedeeld van de in te schakelen juridische bijstand. Van instemming door de bestuurder is geen sprake en verder laat de WOR zich niet uit over te maken specificaties van declaraties.

De commissie geeft partijen mee dat het, zeker in een tijd van bezuinigingen, belangrijk is dat de medezeggenschap in een organisatie goed functioneert en ook goed blijft functioneren. De bestuurder dient de OR voldoende budget toe te kennen zodat deze laatste zijn taak naar behoren kan uitoefenen. De commissie benadrukt dat de bepalingen van de WOR niet door eventuele noodzakelijke bezuinigingen buitenspel gezet kunnen worden. Om de medezeggenschap binnen de organisatie goed te kunnen laten verlopen adviseert de commissie partijen om duidelijke en heldere afspraken te maken over de bij de inschakeling van externe ondersteuning te volgen procedures.

Hoewel door een gemachtigde niet alles tot op het kleinste detail inzichtelijk behoeft te worden gemaakt, dient wel per dossier inzicht te worden verschaft in de gemaakte kosten (specificaties per onderwerp). De commissie beveelt partijen aan om, met inachtneming van dit advies, een streep te zetten onder dit geschil en te kijken naar de toekomst.

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit bericht/deze tekst. Deze geanonimiseerde samenvatting van een bemiddelingsadvies van de bedrijfscommissie wordt gepubliceerd om inzage te geven in de aard van het uitgebrachte advies. Met deze publicatie wordt geen jurisprudentievorming beoogd, aangezien de commissie steeds met maatwerkoplossingen komt, gericht op het(/de) specifieke (omstandigheden van het) geval.

powered by sitecore