Bemiddelingsadvies BC Markt II 12.018

Sector: dienstverlening

Trefwoorden: kosten adviseur

Kern van het geschil
Het geschil betreft de vraag wie de kosten dient te dragen van de door verzoeker (voorzitter OR) ingeroepen (en nog in te roepen) juridische ondersteuning in het kader van de procedures bij de Bedrijfscommissie Markt II en de kantonrechter waarin hij door de bestuurder is betrokken. Ter discussie staat de vraag of verzoeker in privé deze juridische kosten dient te dragen of dat sprake is van gemaakte kosten ter waarborging van de medezeggenschap in de onderneming. Verzoeker meent dat hij als OR-voorzitter kosten heeft gemaakt om het functioneren van de medezeggenschap te bestendigen. De bestuurder is van mening dat de betreffende kosten zijn c.q. worden veroorzaakt als gevolg van het persoonlijk handelen van verzoeker en geen betrekking hebben op een geschil tussen de ondernemer en de OR als orgaan.

Advies van de commissie
De commissie oordeelt dat verzoeker tijdig de bestuurder in kennis heeft gesteld en dat de juridische bijstand redelijkerwijze noodzakelijk was om het functioneren van de medezeggenschap als orgaan te bestendigen. Naar de mening van de commissie kon verzoeker zich daarbij gesteund weten door de ondernemingsraad en is er derhalve geen sprake van een ‘eenmansactie’ van verzoeker. De commissie is van oordeel dat een redelijke toepassing van de WOR met zich meebrengt dat de kosten van de procedures die zich hebben afgespeeld
rond de rol van verzoeker als voorzitter van de ondernemingsraad, voor rekening van de werkgever komen. Met inachtneming van dit advies adviseert de commissie om een streep te zetten onder dit geschil en te kijken naar de toekomst.

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit bericht/deze tekst. Deze geanonimiseerde samenvatting van een bemiddelingsadvies van de bedrijfscommissie wordt gepubliceerd om inzage te geven in de aard van het uitgebrachte advies. Met deze publicatie wordt geen jurisprudentievorming beoogd, aangezien de commissie steeds met maatwerkoplossingen komt, gericht op het(/de) specifieke (omstandigheden van het) geval.

powered by sitecore