Bemiddelingsadviezen 2013 Bedrijfscommissie Markt I en II

Bemiddelingsverzoek BC Markt II 13.025

De OR en de bestuurder verschillen van mening over de vraag of het instellen van nieuwe functies of het aanpassen van bestaande functies en/of de beloning van deze functies ter instemming moet worden voorgelegd aan de OR.

Bemiddelingsadvies BC Markt II 13.023

De PVT verzoekt bemiddeling omtrent de vraag of een van de door de bestuurder gedane voorstellen in het kader van de eindejaarsuitkering (EJU) 2013 als doel daartoe mocht dienen en/of de PVT al dan niet terecht dit voorstel als doel heeft afgewezen.

Bemiddelingsadvies BC Markt I 13.023

De PVT en de bestuurder verschillen met elkaar van mening over de vrijheid van keuze van scholing/vorming voor de PVT. De PVT meent dat de bestuurder in strijd handelt met artikel 18, lid 2 van de WOR en dat de bestuurder onnodig wacht met het daadwerkelijk faciliteren en financieren hiervan. Naar de mening van de PVT is het beperken van de keuzevrijheid uit artikel 18, lid 2 WOR, ten nadele van de PVT, niet toegestaan.

Bemiddelingsadvies BC Markt II 13.022

Het geschil gaat over het binnen de zorginstelling te voeren kledingbeleid. De OR is van mening dat hem instemmingsrecht toekomt met betrekking tot de (wijziging van de) Richtlijn Burgerkleding en hem is ook om instemming gevraagd, echter uiteindelijk is de richtlijn ingevoerd zonder dat de instemming van de OR is ver­kregen.

Bemiddelingsadvies BC Markt I 13.022

Het geschil betreft een nieuwe pensioenregeling die de onderneming voor al haar medewerkers wenst in te voeren, onder gelijktijdige intrekking van de oude (huidige) pensioenregeling. De OR heeft uiteindelijk besloten hier niet mee in te stemmen. Het besluit van de OR is in de ogen van de bestuurder gebrekkig gemotiveerd. Naar de mening van de OR ontbreekt de motivatie van de bestuurder om de pensioenregeling te wijzigen.

Bemiddelingsadvies BC Markt I 13.020

De OR meent dat reeds enige jaren de samenwerking met een van de OR-leden binnen de organisatie en binnen de OR bijzonder, alles behalve soepel verloopt. Met name (het gebrek aan) communicatie speelt daarbij een belangrijke factor. De OR is van mening dat zijn werkzaamheden door dit lid ernstig worden belemmerd en dat de verhoudingen dusdanig zijn verstoord dat de OR haar wenst uit te sluiten van haar OR-werkzaamheden conform artikel 13 WOR.

Bemiddelingsadvies BC Markt II 13.019

De OR en bestuurder verschillen van mening over de interpretatie van artikel 5.7 van de cao Kinderopvang en over de vraag of de bestuurder in deze kwestie artikel 27 WOR naar behoren naleeft. Artikel 5.7 van de cao bepaalt dat uitbetaling van de eindejaarsuitkering (EJU) ad in totaal 3,5%, berekend over het totale jaarsalaris en de in het betreffende jaar opgebouwde vakantietoeslag, afhankelijk is van vooraf tussen werkgever en OR vast te stellen resultaten en/of doelen. Het al dan niet bereiken van deze objectief meetbare resultaten en/of doelen moet door de werknemers te beïnvloeden zijn.

Bemiddelingsadvies BC Markt I 13.019

Aan de orde is een voorgenomen besluit van de bestuurder om de bestaande bonusregeling te wijzigen. Met de nieuwe voorstellen wordt beoogd ‘over-achievement’ hoger te belonen en voorts om de medewerkers te dwingen eerder in het jaar hun prestatie neer te zetten, die zich dan later in het jaar vertaalt in hogere bonussen. De OR heeft gemotiveerd aangegeven niet in te stemmen met de voorgestelde wijziging van het bonusplan.

Bemiddelingsadvies BC Markt II 13.018

Het geschil gaat over een (al dan niet tot stand gekomen) regeling in het kader van het in de onderneming gevoerde beleid gericht op inzetbaarheid. De OR meent dat hem ter zake instemmingsrecht toekomt omdat sprake is van een regeling op het terrein van de personeelsbeoordeling en bevorderings- en ontslagbeleid.

Bemiddelingsadvies BC Markt II 13.016

Binnen de (landelijke) vereniging X opereren diverse (locale) stichtingen, waaronder stichting Y Den Haag. Verzoekers (werkzaam bij stichting Y Den Haag) menen dat het instellen van een (gemeenschappelijke) OR op verenigingsniveau verplicht is. De stichtingen zijn namelijk als verenigingslid verbonden aan de vereniging X. De werkgever meent dat een PVT genoeg medezeggenschap biedt voor stichting Y Den Haag.

Bemiddelingsadvies BC Markt I 13.016

Partijen zijn verdeeld over de vraag of de OR in het onderhavige geschil al dan niet instemming heeft verleend voor de invoering van ORBA (functiewaardering). De OR stelt dat hij geen instemming heeft verleend voor het vaststellen van een functiewaarderingssysteem, omdat de bestuurder de door de OR voorgestelde voorwaarde waaronder instemming verleend zou worden, niet heeft overgenomen.

Bemiddelingsadvies BC Markt I 13.015

De tussen de onderneming en haar werknemers op 1 januari 2008 in werking getreden pensioenovereenkomst betreft een uitkeringsovereenkomst die voorziet in een vastgestelde pensioenuitkering. In artikel 13 van de pensioenovereenkomst is bepaald of en hoe jaarlijks indexatie van de pensioenen plaatsvindt. De OR stelt dat het besluit van bestuurder, om de in artikel 13 lid 1 van de pensioenovereenkomst genoemde pensioenen over de periode 2009 tot en met 2012 slechts gedeeltelijk te indexeren, instemmingsplichtig is in de zin van artikel 27, lid 1, sub a van de WOR.

Bemiddelingsadvies BC Markt II 13.014

Partijen zijn ondanks vele overleggen en bemiddeling door een derde, (nog) niet tot overeenstemming gekomen over de facilitering van de OR. Tot 1 maart 2012 gold een overgangsbepaling in de vorm van een overeenkomst tussen cao-partijen die de omvang van de faciliteiten voor een OR in het MBO regelt.

Bemiddelingsadvies BC Markt I 13.014

De vraag die partijen verdeeld houdt, is of er sprake is van een wijziging van een (niet schriftelijk) vastgelegde bedrijfsregeling (hierna: ‘de nachtdienstregeling’) en zo ja, of deze wijziging de instemming behoeft van de OR op grond van artikel 27 WOR. De bestuurder heeft besloten tot het buiten toepassing laten van de nacht-dienstregeling van bedrijfsonderdeel A door chauffeurs vrijwillig de nachtdiensten te laten rijden conform de cao OV.

Bemiddelingsadvies BC Markt II 13.013

Enkele medewerkers van een instelling hebben een verzoek tot het instellen van een PVT ingediend bij de bestuurder. De bestuurder heeft in een daaropvolgende teamvergadering het verzoek tot instelling van een PVT (mondeling) afgewezen. De bestuurder geeft aan dat zij geen verbetering ziet in de communicatie met haar medewerkers door het oprichten van een PVT.

Bemiddelingsadvies BC Markt I 13.013

Bestuurder heeft besloten om de salarissen van de zogenoemde boven-cao-medewerkers per 1 januari 2013 niet te indexeren. De COR is van mening dat hij daaromtrent om instemming had moeten worden gevraagd. Omdat de bestuurder geen instemming heeft gevraagd over het genomen besluit heeft de COR de nietigheid van het besluit ingeroepen.

Bemiddelingsadvies BC Markt II 13.012

Aan de orde is een besluit van de bestuurder om zonder instemming van de OR een specifieke toelage af te schaffen. Volgens de OR is dit een instemmingsplichtig besluit. De bestuurder is van mening dat de OR geen zeggenschap heeft met betrekking tot dit besluit, met name omdat er sprake is van een primaire arbeids­voorwaarde. Bovendien is het besluit redelijk en billijk en wordt de toelage niet in één keer afschaft, maar geleidelijk over een periode van drie jaar.

Bemiddelingsadvies BC Markt I 13.012

Binnen de onderneming bestaat tussen de COR en de bestuurder discussie over de reiskostentoeslag, meer specifiek over de vergoeding van de zogenaamde ‘onbereisbare uren’. De COR heeft in 2012 ingestemd met het voorstel Winstdelingsregeling en wijziging onkostenvergoeding onbereisbare uren op voorwaarde dat bij roosterwijzigingen ook de vergoeding aangepast moet worden.

Bemiddelingsadvies BC Markt I 13.010

Het voorgenomen besluit van de bestuurder tot het verwijderen van de automatische prijscompensatie uit het arbeidsvoorwaardenreglement (hierna: avr) valt te kwalificeren als het wijzigen of het intrekken van een belonings- of een functiewaarderingssysteem. Naar de mening van de bestuurder is de beslissing van de OR om geen instemming te verlenen onredelijk.

Bemiddelingsadvies BC Markt II 13.009

De OR vraagt in dit geschil de bemiddeling over de betaling van de kosten van een viertal door de OR ingeschakelde adviseurs. De OR is tot op heden nog steeds verwikkeld in juridische procedures tegen de bestuurder. Daartoe zijn kosten gemaakt door verschillende adviseurs en advocaten. De kosten die namens de OR gemaakt zijn door deze adviseurs en advocaten, zijn en worden bij de bestuurder in rekening gebracht overeenkomstig artikel 22 lid 1 en lid 2 WOR. Ten aanzien van verschillende kosten heeft bestuurder bezwaar gemaakt.

Bemiddelingsadvies BC Markt I 13.009

Doordat de partijen geen overeenstemming hebben bereikt over de vormgeving van de medezeggenschap binnen de organisatie, wensen de betrokken vakbonden via het bemiddelingsverzoek te realiseren dat de huidige OR zal worden ontbonden en dat er nieuwe verkiezingen zullen worden uitgeschreven.

Bemiddelingsadvies BC Markt II 13.008

Door de OR is ter bemiddeling en advisering voorgelegd de vraag of het opleiden van ambulanceverpleegkundigen, op basis van vrijwilligheid, tot ambulancechauffeur, een instemmingsplichtig besluit is. De bestuurder stelt dat geen sprake is van instemmingsrecht.

Bemiddelingsadvies BC Markt I 13.008

De OR verzoekt de BC Markt I om bemiddeling dan wel advies in twee geschillen die de OR heeft over (i) een door bestuurder doorgevoerde wijziging van het personeelsbeoordelingssysteem (toevoeging van een com-ponent; de zogenaamde R-factor) en (ii) een door bestuurder genomen besluit tot vaststelling of wijziging van een beloningssysteem (individuele verzoeken om akkoord te gaan met salarisreductie). De OR is van mening dat de hierboven genoemde besluiten nietig zijn.

Bemiddelingsadvies BC Markt II 13.007

Door de OR is het vertrouwen opgezegd in de heer X als vice-voorzitter (tevens secretaris) van de OR. Naar de mening van dhr. X staat buiten kijf dat in dezen niet de juiste procedure is gevolgd door de OR. De OR is van mening dat hij dhr. X destijds op inhoudelijke gronden, geheel volgens artikel 7 van de WOR, heeft ontheven uit zijn functie als DB-lid van de OR.

Bemiddelingsadvies BC Markt I 13.007

Sinds het vormen van de PVT in 2008 is er volgens de bestuurder sprake van spanningen tussen de PVT en de bestuurder. Daarnaast hebben er zich meerdere situaties voorgedaan die er uiteindelijk toe hebben geleid dat de bestuurder het vertrouwen in de PVT (en met name in de secretaris hiervan) heeft opgezegd.

Bemiddelingsadvies BC Markt II 13.005

Het geschil speelt tussen de OR en een van zijn onderdeelcommissies en betreft in essentie de vraag of de OR al dan niet terecht heeft besloten om het ledental van de door hem ingestelde onderdeelcommissie te verlagen van 7 naar 5.

Bemiddelingsadvies BC Markt II 13.004

In dit geschil zijn partijen verdeeld over de vraag of de leden van de OR voldoende tijd ter beschikking krijgen om tijdens werktijd OR-werkzaamheden te kunnen verrichten.

Bemiddelingsadvies BC Markt I 13.003/13.004/13.005

Geschil 1: De OR meent dat hij instemmingsrecht heeft met betrekking tot de herziene versie van de gedragscode 2013, hetgeen door de bestuurder wordt betwist.
Geschil 2: De OR meent dat hij instemmingsrecht heeft met betrekking tot het implementeren en opzetten van de procedure voor ziekteverzuim. De bestuurder meent echter dat de OR te vroeg het instemmingsrecht claimt.
Geschil 3: Naar de mening van de OR dient de bestuurder een specifiek beloningssysteem toe te passen in een gegeven casus. Dit wordt door de bestuurder betwist.

Bemiddelingsadvies BC Markt II 13.002

Dit geschil gaat in materiële zin over het besluit van de bestuurder om een andere arbodienst te contracteren. De OR is hierin niet om instemming verzocht en hem zijn gevraagde en meermalen toegezegde stukken hierover onthouden. De OR stelt dat er sprake is van een instemmingsplichtig besluit en heeft de nietigheid van het besluit ingeroepen. De bestuurder stelt zich op het standpunt dat zij volledige keuzevrijheid met betrekking tot de keuze en het contract met de arbodienst heeft.

Bemiddelingsadvies BC Markt I 13.002

Tussen de COR/GOR en de bestuurder speelt een geschil over de vraag of de invoering van het ‘Compensatie-programma 2012’ een instemmingsplichtig besluit betreft in de zin van artikel 27, dan wel artikel 32 WOR. In 2007 heeft de organisatie een wijziging in haar beloningssysteem, ook wel ‘het compensatieprogramma’ genaamd, doorgevoerd. Hiervoor is destijds, voor de duur van één jaar, instemming gevraagd en verkregen van de raad.

Bemiddelingsadvies BC Markt II 13.001

De bestuurder legt enkele OR-leden per brief een verbod op om relaties van de onderneming te benaderen over interne aangelegenheden van de onderneming, op straffe van ontslag op staande voet. Daarnaast meent de bestuurder dat de OR zijn geheimhoudingsplicht ex artikel 20 WOR heeft geschonden doordat de OR contactheeft gezocht met verschillende subsidieverstrekkers en een andere onderneming.

Bemiddelingsadvies BC MI 13.001

Aan de orde is een door de bestuurder voorgenomen wijziging van de regeling Lenen van Personeel. Hierin wordt geregeld hoe de onderneming omgaat met het uitlenen van personeel. De bestuurder heeft de wijziging aan de OR voor een reactie voorgelegd en deze heeft aangegeven er niet mee te kunnen instemmen.

powered by sitecore