Bemiddelingsadvies BC Markt I 13.003/13.004/13.005

Sector: chemie

Trefwoorden: beloningssysteeminstemmingsrecht

Kern van het geschil

  • Geschil 1: De OR meent dat hij instemmingsrecht heeft met betrekking tot de herziene versie van de gedragscode 2013, hetgeen door de bestuurder wordt betwist.
  • Geschil 2: De OR meent dat hij instemmingsrecht heeft met betrekking tot het implementeren en opzet-ten van de procedure voor ziekteverzuim hetgeen als zodanig door de bestuurder niet wordt betwist. De bestuurder meent echter dat de OR te vroeg het instemmingsrecht claimt.
  • Geschil 3: Naar de mening van de OR dient de bestuurder een specifiek beloningssysteem toe te passen in een gegeven casus. Dit wordt door de bestuurder betwist. Wel geeft de bestuurder aan dat hij op termijn met een voorstel tot aanpassing van het beloningssysteem zal komen voor cao-werknemers in dienst van de organisatie.

Overwegingen van de commissie

Ter zitting wordt het bemiddelingsverzoek ten aanzien van de eerste twee geschilpunten door de OR ingetrokken.Ten aanzien van het derde geschilpunt overweegt de commissie dat de OR geen bemoeienis heeft met individuele gevallen, maar uitsluitend met de vaststelling, wijziging of intrekking van besluiten van alge-mene strekking. Binnen de organisatie is in 2012 een beloningssysteem vastgesteld, waarbij artikel 27 WOR is gevolgd en de OR heeft ingestemd met het resultaat. Deze regeling is bestemd voor exempt employees van de organisatie.

Door de OR is tijdens de bemiddelingszitting opgemerkt dat de vaststelling van een beloningssysteem voor alle non-exempt employees in dienst van de organisatie op zich laat wachten. De OR wenst dat voortgang wordt gemaakt, omdat in de praktijk zich technische problemen zouden voordoen. De bestuurder heeft ter zitting toegezegd dat in het derde kwartaal van 2013 een voorgenomen besluit tot vaststelling van een beloningssysteem voor non-exempt employees van de organisatie ter instemming aan de OR zal worden voorgelegd.

De commissie is van oordeel dat dit voorstel van de bestuurder om in het derde kwartaal van dit jaar met een nieuw beloningssysteem voor het cao-personeel te komen alleszins redelijk is. Bij dit oordeel betrekt de commissie in haar overwegingen dat niet is gebleken van het bestaan van concrete, indringende uitvoerings-problemen. De commissie kan zich verder voorstellen dat, gelet op de veelheid aan bestaande regelgeving binnen de twee afzonderlijke entiteiten van het bedrijf, voor het formuleren van nieuwe regelingen voor het gezamenlijke personeel tijd en prioritering nodig is. Ten tijde van de behandeling van het geschil is het tweede kwartaal van 2013 bovendien al aangebroken.

Advies van de commissie

commissieDe commissie adviseert de bestuurder om in het derde kwartaal van 2013 het voorgenomen besluit tot vast-stelling van het beloningssysteem voor non-exempt employees in dienst van de organisatie ter instemming aan de OR voor te leggen. Partijen dienen dan de procedure ex artikel 27, tweede lid e.v. WOR te volgen.


Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit bericht/deze tekst. Deze geanonimiseerde samenvatting van een bemiddelingsadvies van de bedrijfscommissie wordt gepubliceerd om inzage te geven in de aard van het uitgebrachte advies. Met deze publicatie wordt geen jurisprudentievorming beoogd, aangezien de commissie steeds met maatwerkoplossingen komt, gericht op het(/de) specifieke (omstandigheden van het) geval.

powered by sitecore