Bemiddelingsadvies BC Markt I 13.007

Sector: industrie

Trefwoorden: vertrouwen, samenwerking

Kern van het geschil

Sinds het vormen van de PVT in 2008 is er volgens de bestuurder sprake van spanningen tussen de PVT en de bestuurder. Daarnaast hebben er zich meerdere situaties voorgedaan die er uiteindelijk toe hebben geleid dat de bestuurder het vertrouwen in de PVT (en met name in de secretaris hiervan) heeft opgezegd. De bestuurder is van mening dat de PVT zichzelf vooral ziet als een vertegenwoordiging van de productieafdeling en niet van het hele personeel. De bestuurder vraagt de commissie om advies hoe te komen tot een goede en gezonde samenwerking tussen partijen.

Afspraak van de commissie

De commissie heeft tijdens de bemiddelingszitting het volgende geconstateerd. Het belangrijkste pijnpunt betreft de relatie tussen de bestuurder en de PVT. Een tweede pijnpunt ligt in de onderlinge verhoudingen binnen de PVT. Om de PVT (weer) een goed werkend orgaan te laten worden is aller-eerst het vertrouwen in en een heldere communicatie met alle betrokkenen van cruciaal belang. De commissie stelt voor om een externe professional te zoeken die verstand heeft van arbeidsverhoudingen en die daarnaast ook goed juridisch onderlegd is en bovendien het vertrouwen van beide partijen geniet. De commissie heeft verder voorgesteld dat de bestuurder en de PVT gezamenlijk een document opstellen waarin is opgenomen wie als externe professional (procesbegeleider) zal gaan optreden en welke gedragsaf-spraken zij hebben gemaakt c.q. welke wensen partijen daarbij hebben. De commissie hoopt dat deze afspraak ertoe kan leiden dat beide partijen verder kunnen in de vorm van een ‘nieuwe start’. Partijen moeten met vertrouwen verder kunnen, ook in een gezamenlijkheid die leidt tot een effectieve manier van samenwerking en die bijdraagt aan (het behoud van) een goed medezeggenschapsklimaat binnen de organisatie.


Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit bericht/deze tekst. Deze geanonimiseerde samenvatting van een bemiddelingsadvies van de bedrijfscommissie wordt gepubliceerd om inzage te geven in de aard van het uitgebrachte advies. Met deze publicatie wordt geen jurisprudentievorming beoogd, aangezien de commissie steeds met maatwerkoplossingen komt, gericht op het(/de) specifieke (omstandigheden van het) geval.

powered by sitecore