Bemiddelingsadvies BC Markt I 13.008

Sector: ICT

Trefwoorden: instemmingsrecht, personeelsbeoordelingssysteem

Kern van het geschil

De OR verzoekt de BC Markt I om bemiddeling dan wel advies in twee geschillen die de OR heeft over (i) een door bestuurder doorgevoerde wijziging van het personeelsbeoordelingssysteem (toevoeging van een com-ponent; de zogenaamde R-factor) en (ii) een door bestuurder genomen besluit tot vaststelling of wijziging van een beloningssysteem (individuele verzoeken om akkoord te gaan met salarisreductie). De OR is van mening dat de hierboven genoemde besluiten nietig zijn vanwege het ontbreken van de instemming van de OR en dat aan deze besluiten geen (verdere) uitvoering mag worden gegeven en de eventuele gevolgen daarvan ongedaan moeten worden gemaakt.

Bemiddelingszitting en follow up

Tijdens de bemiddelingszitting zijn tussen partijen sluitende afspraken gemaakt over de beslechting van het tweede geschil, zodat nog alleen het eerste door de OR voorgelegde geschil resteerde. Over dat geschil heb-ben partijen op instigatie van de geschillencommissie afgesproken alsnog nader het overleg aan te gaan.Vervolgens hebben partijen drie overlegsessies met elkaar gehouden. Deze gesprekken verliepen, hoewel moeizaam, constructief en in een open en goede sfeer. De gesprekken tussen de OR en bestuurder hebben echter niet tot een definitieve oplossing geleid. 

Bevindingen en advies van de commissie

Na de zitting en het (via de commissie) daaraan door partijen gegeven vervolg, heeft de commissie op basis van de terugkoppeling van partijen geconcludeerd dat partijen voor wat betreft het geschil ten aanzien van de R-factor terug bij af zijn. De commissie heeft partijen ten aanzien van deze kwestie als haar bevinding te kennen gegeven dat in haar visie geen sprake is van een (instemmingsplichtige) wijziging van het personeels-beoordelingssysteem. Het laatste woord hierover is echter aan de (op dat moment al ingeschakelde) rechter. NBDe OR heeft nog voor de formele afronding van bemiddelingsprocedure de beide kwesties aan de kantonrech-ter voorgelegd. De rechtbank heeft de vorderingen van de OR ter zake in beide kwesties afgewezen.

(ECLI:NL:RBMNE:2013:263326BedrijfscommissieMarktI) 


Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit bericht/deze tekst. Deze geanonimiseerde samenvatting van een bemiddelingsadvies van de bedrijfscommissie wordt gepubliceerd om inzage te geven in de aard van het uitgebrachte advies. Met deze publicatie wordt geen jurisprudentievorming beoogd, aangezien de commissie steeds met maatwerkoplossingen komt, gericht op het(/de) specifieke (omstandigheden van het) geval.

powered by sitecore