Bemiddelingsadvies BC Markt I 13.009

Sector: detailhandel 

Trefwoorden: zetels OR, handtekeningen vrije lijst, kiesgroepen

Kern van het geschil

Doordat de partijen geen overeenstemming hebben bereikt over de vormgeving van de medezeggenschap binnen de organisatie, wensen de betrokken vakbonden via het bemiddelingsverzoek te realiseren dat de huidige OR zal worden ontbonden en dat er nieuwe verkiezingen zullen worden uitgeschreven. Daarnaast wensen de bonden een gewijzigd OR-reglement waarin is geregeld (i) dat de OR zal bestaan uit (het wettelijke voorgeschreven aantal van) 25 zetels, (ii) dat 30 handtekeningen zijn vereist voor de indiening van vrije kandidatenlijsten en (iii) de afschaffing van de kiesgroepen omdat die in de weg staan aan een evenredige vertegenwoordiging. 

Advies van de commissie

  • Ontbinding en nieuwe verkiezingen OR
    De commissie onderschrijft de stelling van de verwerende partijen (de OR en de bestuurder) dat de bonden geen wettelijk middel ter beschikking staat om deze wensen te effectueren. Aan deze constatering wil de commissie de vraag koppelen of (de wens tot) het ontbinden van de huidige OR in de gegeven omstandigheden ook opportuun is. De commissie komt, na weging van alle argumenten, tot een ontkennende beantwoording van deze vraag.
  • Aantal handtekeningen
    Het criterium van artikel 9, lid 2 WOR (oud)luidt: ‘een derde van de kiesgerechtigde (kort gezegd) ongeorganiseerde werknemers, met een maximum van dertig’. Het doel van deze bepaling is te verzekeren dat, evenals dat voor het indienen van een vakbondslijst geldt, ook de voordracht via een vrije lijst op een zeker draagvlak berust. Tegen de achtergrond van enkele feitelijke ontwikkelingen (waaronder de op dat moment in het Parlement in behandeling zijnde wetsvoorstel dat o.m. voorziet in het schrappen van het vereiste van ondersteunende handtekeningen) merkt de commissie op dat met het besluit van de OR van 2012, waarin is opgenomen dat het aantal vereiste handtekeningen wordt verhoogd van vijf naar vijftien, het draagvlakbeginsel in elk geval wordt versterkt en dat daarmee een handreiking wordt gedaan aan de verzoekende bonden.
  • Medezeggenschapstructuur
    De commissie constateert dat de bonden over het (concept)besluit van de OR over de inrichting van de medezeggenschap, op een aantal onderdelen in positieve zin hebben gereageerd. De commissie meent dat met dit laatste een goede basis wordt gelegd om in gezamenlijkheid te (blijven) streven naar optimalisering van de medezeggenschap binnen de organisatie. De commissie merkt op dat de gekozen structuur, één OR voor een organisatie van circa 80.000 werknemers, het niet eenvoudig mogelijk maakt tot een evenwichtige vertegenwoordiging vanuit alle geledingen en onderdelen binnen de organisatie te komen. De commissie constateert dat de gekozen kiesgroepenstructuur, zeker in combinatie met het beperkte zetelaantal, tot een weinig evenredige vertegenwoordiging leidt. 


Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit bericht/deze tekst. Deze geanonimiseerde samenvatting van een bemiddelingsadvies van de bedrijfscommissie wordt gepubliceerd om inzage te geven in de aard van het uitgebrachte advies. Met deze publicatie wordt geen jurisprudentievorming beoogd, aangezien de commissie steeds met maatwerkoplossingen komt, gericht op het(/de) specifieke (omstandigheden van het) geval.

powered by sitecore