Bemiddelingsadvies BC Markt I 13.013

Sector: dienstverlening

Trefwoorden: instemmingsrecht

Kern van het geschil 

Bestuurder heeft besloten om de salarissen van de zogenoemde boven-cao-medewerkers per 1 januari 2013 niet te indexeren. De COR is van mening dat hij daaromtrent om instemming had moeten worden gevraagd. Omdat de bestuurder geen instemming heeft gevraagd over het genomen besluit heeft de COR de nietigheid van het besluit ingeroepen.

Advies van de commissie

Het had naar de zienswijze van de commissie in de betreffende kwestie voor de hand gelegen indien de bestuurder voorafgaand aan het bestreden besluit eerst het overleg had gezocht met de COR ten einde in gezamenlijk overleg te bezien of enerzijds de noodzaak tot bezuiniging bestaat en of anderzijds de voorgenomen maatregel (het niet indexeren van de boven-cao-salarissen) het juiste middel is om het geconstateerde probleem op te lossen, dan wel te onderzoeken of er nog alternatieve maatregelen denkbaar zouden zijn. Het wijzigen van het beloningssysteem kan, ingevolge het bepaalde in artikel 27, eerste lid, onderdeel c., van de WOR, uitsluitend na verkregen instemming van de COR. In de loop der jaren is het beloningssysteem meerdere malen gewijzigd, telkens met instemming van de COR, maar het uitgangspunt van jaarlijkse indexatie van de salarisschalen is steeds gehandhaafd. 

Hoewel de commissie zich afvraagt of een ontkoppeling van besluiten over de schalen en de individuele salarissen in de praktijk tot verschillende uitkomsten kan leiden zonder dat daar voor individuele medewerkers afdwingbare rechten uit voortvloeien, kan de commissie de bestuurder in juridische zin volgen in zijn strikte betoog van ontkoppeling, mits dit dan ook in de praktijk consequent wordt uitgevoerd. Indien het uitsluitend gaat om een besluit tot het niet indexeren van de individuele salarissen van medewerkers, kan daaruit niet worden afgeleid dat aan een dergelijk besluit een wijziging van het beloningssysteem ten grondslag ligt en dat daardoor het recht van de COR bestaat tot instemming met een dergelijk besluit. 

Dit constaterende merkt de commissie op dat deze strikte uitleg door bestuurder van het bestreden besluit wel betekent dat hij ook een besluit moet nemen over de indexering van de salarisschalen. Van een dergelijk besluit is de commissie, mede gelet op hetgeen door bestuurder is meegedeeld tijdens de bemiddelingszitting, niet gebleken. Indien derhalve eenzijdig door de bestuurder zou worden besloten de salarisschalen in enig jaar niet te indexeren, is dat in strijd met het bestaande beloningssysteem en kan uit een dergelijk besluit worden afgeleid dat sprake is van een wijziging van het beloningssysteem, hetgeen instemmingsplichtig is ingevolge artikel 27, eerste lid, onderdeel c, van de WOR. Uit een eerder verzoek van de (toenmalige) bestuurder aan de COR, om in te stemmen met het eenmalig niet indexeren van de salarisschalen in 2004, blijkt dat de bestuurder dit in het verleden ook heeft gerespecteerd.

Om deze reden adviseert de commissie partijen alsnog in overleg te treden over het al dan niet indexeren van de salarisschalen voor het jaar 2013 en in dat overleg te zoeken naar een door beide partijen gedragen uitkomst. Bij dit overleg zal een goede onderbouwing door partijen met bedrijfseconomische argumenten leidend moeten zijn in het bereiken van de uiteindelijke uitkomst. NB De COR heeft nadien de kantonrechter verzocht te bepalen dat het besluit tot niet-indexatie van de salarissen van boven-cao medewerkers is genomen zonder dat de COR hiervoor instemming heeft verleend. De kanton-rechter heeft het verzoek van de COR afgewezen en geoordeeld dat prijsindexatie voor boven-cao medewer-kers niet instemmingsplichtig is.


Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit bericht/deze tekst. Deze geanonimiseerde samenvatting van een bemiddelingsadvies van de bedrijfscommissie wordt gepubliceerd om inzage te geven in de aard van het uitgebrachte advies. Met deze publicatie wordt geen jurisprudentievorming beoogd, aangezien de commissie steeds met maatwerkoplossingen komt, gericht op het(/de) specifieke (omstandigheden van het) geval.

powered by sitecore