Bemiddelingsadvies BC Markt I 13.014

Sector: dienstverlening

Trefwoorden: bedrijfsregelinginstemmingsrecht

Kern van het geschil 

De vraag die partijen verdeeld houdt, is of er sprake is van een wijziging van een (niet schriftelijk) vastgelegde bedrijfsregeling (hierna: ‘de nachtdienstregeling’) en zo ja, of deze wijziging de instemming behoeft van de OR op grond van artikel 27 WOR. De bestuurder heeft besloten tot het buiten toepassing laten van de nacht-dienstregeling van bedrijfsonderdeel A door chauffeurs vrijwillig de nachtdiensten te laten rijden conform de cao OV. 

De OR is van oordeel dat voor dit besluit instemming gevraagd had moeten worden en dat de nacht-dienstregeling van bedrijfsonderdeel A door de overgang van een (OV-)concessie als bedrijfsregeling mee is overgegaan naar (het bedrijf van) de bestuurder. Omdat de bestuurder geen instemming heeft gevraagd over het genomen besluit heeft de OR de nietigheid van het besluit ingeroepen, een kort geding bij de kantonrechter aanhangig gemaakt en een verzoek tot bemiddeling ingediend bij de BC Markt I. 

De bestuurder betwist dat er sprake is van een instemmingsplichtig besluit. Bovendien is de bestuurder van mening dat de nachtdienstregeling op grond van de Wet Personenvervoer 2000 niet van rechtswege mee is overgegaan bij de overgang van de SAN-concessie, omdat deze regeling niet vermeld stond bij alle bedrijfsregelingen die door bedrijfsonderdeel A zijn gemeld bij de overgang. Het zou de OR naar de mening van de bestuurder alleen maar gaan om de beloning die gemoeid is met de wijziging van het dienstrooster. De bestuurder is tot slot van mening dat ten aanzien van primaire arbeidsvoorwaarden geen instemming ex artikel 27 WOR aan de OR behoeft te worden gevraagd. 

Bemiddelingszitting

Na een intensieve discussie, waarin zowel door de OR als de directie constructieve voorstellen zijn gedaan, zijn partijen met suggesties vanuit de commissie uiteindelijk tot een schikking gekomen. De commissie kon dan ook vaststellen dat bemiddeling in dit geschil geslaagd is. Partijen hebben ter zitting aangegeven deze afspra-ken nog nader te zullen uitwerken en in de vorm van een overeenkomst aan de commissie te doen toekomen. De OR heeft nadien de commissie verzocht om een schriftelijke bevestiging van de ter zitting gemaakte afspra-ken die tot de schikking hebben geleid.

NB: De BC Markt I heeft nadien het ondertekende convenant tussen OR en bestuurder ontvangen.


Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit bericht/deze tekst. Deze geanonimiseerde samenvatting van een bemiddelingsadvies van de bedrijfscommissie wordt gepubliceerd om inzage te geven in de aard van het uitgebrachte advies. Met deze publicatie wordt geen jurisprudentievorming beoogd, aangezien de commissie steeds met maatwerkoplossingen komt, gericht op het(/de) specifieke (omstandigheden van het) geval.

powered by sitecore