Bemiddelingsadvies BC Markt I 13.015

Sector: groothandel

Trefwoorden: instemmingsrecht, vertrouwen

Kern van het geschil

De tussen de onderneming en haar werknemers op 1 januari 2008 in werking getreden pensioenovereenkomst betreft een uitkeringsovereenkomst die voorziet in een vastgestelde pensioenuitkering. In artikel 13 van de pensioenovereenkomst is bepaald of en hoe jaarlijks indexatie van de pensioenen plaatsvindt. De OR stelt dat het besluit van bestuurder, om de in artikel 13 lid 1 van de pensioenovereenkomst genoemde pensioenen over de periode 2009 tot en met 2012 slechts gedeeltelijk te indexeren, instemmingsplichtig is in de zin van artikel 27, lid 1, sub a van de WOR. Bestuurder heeft die instemming gevraagd noch gekregen. De OR heeft een beroep gedaan op de nietigheid van het besluit. De bestuurder is van mening dat het genomen besluit inzake de gedeeltelijke indexering valt binnen de mogelijkheden van de pensioenovereenkomst en dat dit besluit niet instemmingsplichtig is. 

Advies van de commissie

De geschillencommissie adviseert partijen om (op kosten van de bestuurder) een commissie, bestaande uit drie deskundigen te benoemen die tot een advies c.q. oordeel komen dat door partijen als bindend dient te worden aanvaard. Van deze deskundigen dient één door de bestuurder en één door de OR te worden benoemd die daarna tezamen een onafhankelijke derde als voorzitter benoemen.

Deze commissie wordt door partijen verzocht om - met het oog op de toekomst - het begrip ‘middelen’ als bedoeld in de pensioenovereenkomst te definiëren en tevens objectieve en meetbare criteria vast te stellen om jaarlijks te (kunnen) bepalen of er ‘voldoende’, ‘onvoldoende’ of ‘geen middelen’ aanwezig zijn. Aan de com-missie wordt door partijen tevens verzocht om daarvoor een voor alle partijen werkbare procedure vast te stel-len. Aansluitend verzoeken partijen de commissie om advies uit te brengen over de hoogte van de indexering van de pensioenen over de periode 2009 tot en met 2012.

De geschillencommissie is van mening dat als partijen werken aan herstel van vertrouwen, het onderlinge overleg positiever zal verlopen en tot resultaten zal leiden. De commissie wil de bestuurder in dat kader mee-geven dat hij de OR en diegenen die de OR vertegenwoordigt serieus neemt en tijdig reageert op verzoeken om een reactie. Aan de OR geeft de commissie mee dat het wenselijk is om een inhoudelijke discussie niet uit de weg te gaan.


Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit bericht/deze tekst. Deze geanonimiseerde samenvatting van een bemiddelingsadvies van de bedrijfscommissie wordt gepubliceerd om inzage te geven in de aard van het uitgebrachte advies. Met deze publicatie wordt geen jurisprudentievorming beoogd, aangezien de commissie steeds met maatwerkoplossingen komt, gericht op het(/de) specifieke (omstandigheden van het) geval.

powered by sitecore