Bemiddelingsadvies BC Markt I 13.019

Sector: groothandel

Trefwoorden: bonusregelinginstemmingsrecht

Kern van het geschil 

Aan de orde is een voorgenomen besluit van de bestuurder om de bestaande bonusregeling te wijzigen. De bestuurder had namelijk geconstateerd dat bepaalde medewerkers van de afdeling Sales nagenoeg gegarandeerde bonussen krijgen, zodat daarvan voor hun geen prikkel uitgaat om een betere prestatie te leveren. Met de nieuwe voorstellen wordt beoogd ‘over-achievement’ hoger te belonen en voorts om de medewerkers te dwingen eerder in het jaar hun prestatie neer te zetten, die zich dan later in het jaar vertaalt in hogere bonussen. Een en ander is eveneens in lijn met het wereldwijde bonusplan van de organisatie. De OR heeft gemotiveerd aangegeven niet in te stemmen met de voorgestelde wijziging van het bonusplan. Voor zover het voorgenomen besluit reeds wordt uitgevoerd, heeft de OR gelijktijdig de nietigheid van dit besluit ingeroepen. 

Bemiddelingsadvies

Hoewel partijen met behulp van suggesties en handreikingen vanuit de commissie, na de zitting hebben geprobeerd tot een oplossing te komen, is dat uiteindelijk niet gelukt. De commissie acht het aannemelijk dat het geschil nu door de rechter zal worden beslecht. In dat verband geeft de commissie partijen mee dat zij het voorstelbaar acht dat het afzien van het verlenen van instemming door de OR niet als onredelijk zal worden aangemerkt en dat de door de bestuurder aangevoerde bedrijfseconomische noodzaak niet voldoende zwaarwegend zal worden geacht. Hoewel er van de zijde van de bestuurder is aangegeven dat er concrete aanleidingen zijn die in zijn ogen de wijziging noodzakelijk maken, kan de commissie zich voorstellen dat bij de OR een gevoel is ontstaan van een ‘kaasschaafeffect’, doordat binnen een relatief korte periode meerdere malen het systeem is c.q. wordt gewijzigd. 

De commissie heeft daarnaast de indruk dat ook de bestuurder er zich rekenschap van geeft dat niet op een dergelijke wijze kan worden voortgegaan en dat de kantonrechter bij een eventueel volgend conflict de bestuurder een halt zou kunnen toeroepen. Het blijft derhalve verre de voorkeur verdienen dat partijen alsnog tot een gezamenlijk gedragen oplossing komen. De commissie geeft de bestuurder daarom in overweging om verder na te denken en in gesprek met de OR te blijven over een bestendige bonussystematiek die past binnen de corporate guidelines van de organisatie en die niet jaarlijks hoeft te worden gewijzigd. Dat zal een stabiel bedrijfsbeleid ten goede komen. De commissie acht het niet opportuun ter zake een concreet voorstel te doen, nu eerdere voorstellen van de OR niet tot een oplossing van het geschil hebben kunnen leiden en het de commissie ook niet bekend is over welke mogelijke nadere oplossingsrichtingen partijen na de zitting met elkaar in gesprek zijn geweest.


Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit bericht/deze tekst. Deze geanonimiseerde samenvatting van een bemiddelingsadvies van de bedrijfscommissie wordt gepubliceerd om inzage te geven in de aard van het uitgebrachte advies. Met deze publicatie wordt geen jurisprudentievorming beoogd, aangezien de commissie steeds met maatwerkoplossingen komt, gericht op het(/de) specifieke (omstandigheden van het) geval.

powered by sitecore