Bemiddelingsadvies BC Markt I 13.023

Sector: industrie 

Trefwoordenscholing en vorming

Kern van het geschil 

De PVT en de bestuurder verschillen met elkaar van mening over de vrijheid van keuze van scholing/vorming voor de PVT. De PVT meent dat de bestuurder in strijd handelt met artikel 18, lid 2 van de WOR en dat de bestuurder onnodig wacht met het daadwerkelijk faciliteren en financieren hiervan. Naar de mening van de PVT is het beperken van de keuzevrijheid uit artikel 18, lid 2 WOR, ten nadele van de PVT, niet toegestaan. De bestuurder is van mening dat er in alle openheid overleg met de PVT is gevoerd over dit onderwerp en er op basis daarvan een opdracht is verstrekt aan een trainer tot het geven van een training. Gezien de hoge kosten van het geven van een cursus is door de bestuurder voorgesteld om eerst de voltalligheid van de PVT te bewerkstelligen alvorens de cursus te laten geven.

Advies van de commissie

Ten aanzien van de door de PVT gewenste scholing merkt de commissie op dat het in het algemeen in de rede ligt dat overleg plaatsvindt tussen de bestuurder en het medezeggenschapsorgaan over de gewenste scholing en de keuze van het scholingsinstituut. Indien daarover geen overeenstemming zou bestaan is het, binnen de grenzen van het redelijke, aan de PVT om een uiteindelijke keuze voor een scholingsinstituut te maken. Het kan niet zo zijn dat de bestuurder de PVT zijn keuze voor een scholingsinstituut ‘oplegt’. De commissie kan zich goed voorstellen dat de scholing eerst plaatsvindt, als na de voorgenomen tussentijdse verkiezingen de PVT weer volledig of nagenoeg volledig bezet is.


Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit bericht/deze tekst. Deze geanonimiseerde samenvatting van een bemiddelingsadvies van de bedrijfscommissie wordt gepubliceerd om inzage te geven in de aard van het uitgebrachte advies. Met deze publicatie wordt geen jurisprudentievorming beoogd, aangezien de commissie steeds met maatwerkoplossingen komt, gericht op het(/de) specifieke (omstandigheden van het) geval.

powered by sitecore