Bemiddelingsadvies BC Markt II 13.004

Sector: zorg en welzijn

Trefwoorden: faciliteiten OR

Kern van het geschil

In dit geschil zijn partijen verdeeld over de vraag of de leden van de OR voldoende tijd ter beschikking krijgen om tijdens werktijd OR-werkzaamheden te kunnen verrichten. 

Advies van de commissie

De commissie constateert dat de in het OR-reglement neergelegde afspraken voor beide partijen acceptabel zijn en in beginsel niet ter discussie staan. Het feitelijke probleem is gelegen in de omstandigheid dat het niet altijd even duidelijk is in hoeverre de gemaakte afspraken in de praktijk ook daadwerkelijk worden nageleefd.

Voorts constateert de commissie dat daarnaast een probleem bestaat in de communicatie rond de gemaakte afspraken en zo nodig nog te maken afspraken. Volgens het OR-reglement moet het individuele OR-lid met zijn leidinggevende afspraken maken. Als de OR in de praktijk constateert dat individuele afspraken niet worden nageleefd moet hij dit melden aan de bestuurder, die immers het aanspraakpunt is van de OR. Omdat de bestuurder niet betrokken is bij het tot stand komen van de individuele afspraken moet zij daarover te rade gaan bij de betreffende leidinggevende. De commissie is van oordeel dat deze driehoek (OR-lid, bestuurder, leidinggevende) niet op de juiste wijze met elkaar communiceert, wat in dit geval ook ruis in de communicatie heeft opgeleverd.

De commissie is van oordeel dat de regels omtrent het ter beschikking stellen van uren ten behoeve van OR-werkzaamheden helder zijn. In overleg tussen leidinggevende en OR-lid moet ófwel een afspraak worden gemaakt waaruit blijkt dat het reguliere takenpakket daadwerkelijk wordt verminderd, ófwel de afspraak wordt gemaakt dat het OR-lid, gedurende het OR-lidmaatschap, extra uren krijgt voor het OR-werk (opplussen). In ten minste twee gevallen heeft de commissie vastgesteld dat dergelijke concrete afspraken niet zijn gemaakt.

Om die reden adviseert de commissie om ten behoeve van ieder OR-lid voor wie onduidelijkheid bestaat over de gemaakte afspraken, een gesprek te voeren tussen de drie betrokken partijen, te weten het betreffende OR-lid, zijn/haar leidinggevende en de bestuurder. Tijdens dit gesprek moeten de concrete afspraken worden gemaakt, die nodig zijn ter naleving van de bepalingen van het OR-reglement. Bestuurder is vervolgens gehouden er op toe te zien dat de gemaakte afspraken in de praktijk ook daadwerkelijk worden nageleefd. Voorts adviseert de commissie de gemaakte afspraken periodiek tegen het licht te houden, teneinde vast te stellen of de feitelijke situatie nog in overeenstemming is met de reglementaire bepalingen.


Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit bericht/deze tekst. Deze geanonimiseerde samenvatting van een bemiddelingsadvies van de bedrijfscommissie wordt gepubliceerd om inzage te geven in de aard van het uitgebrachte advies. Met deze publicatie wordt geen jurisprudentievorming beoogd, aangezien de commissie steeds met maatwerkoplossingen komt, gericht op het(/de) specifieke (omstandigheden van het) geval.

powered by sitecore