Bemiddelingsadvies BC Markt II 13.008

Sector: zorg 

Trefwoordenregeling personeelsopleiding

Kern van het geschil

Door de OR is ter bemiddeling en advisering voorgelegd de vraag of het opleiden van ambulanceverpleegkundigen, op basis van vrijwilligheid, tot ambulancechauffeur, een instemmingsplichtig besluit is. De bestuurder stelt dat geen sprake is van instemmingsrecht omdat het werken, en de bijbehorende opleiding, als ambulancechauffeur voor ambulanceverpleegkundigen op vrijwillige basis geschiedt en een individueel karakter heeft. Er is volgens de bestuurder geen sprake van een regeling vastgesteld in het opleidingsplan. 

Advies van de commissie 

Naar het oordeel van commissie is in casu sprake van een besluit van algemene strekking dat van toepassing is op ten minste een groep van de personeelsleden, te weten de ambulanceverpleegkundigen. Het besluit ziet niet slechts op een individuele werknemer. Ook is van belang dat het gaat om een algemene beleidsregel die herhaald toepasbaar is. 

Het beleid, waarbij ambulanceverpleegkundigen op vrijwillige basis kunnen opteren voor inzet als ambulance-chauffeur en daartoe de chauffeursopleiding gaan volgen, is een algemene beleidsregel, die de positie van de groep van ambulanceverpleegkundige raakt en die herhaald kan worden toegepast. Dat de OR in het verleden de nietigheid niet heeft ingeroepen doet daaraan niet af. 

Nu is vastgesteld dat sprake is van een regeling als bedoeld in artikel 27, eerste lid, WOR, dient de vraag te worden beantwoord of het in de voorliggende zaak ook gaat om een besluit tot vaststelling of wijziging van een regeling op het gebied van de personeelsopleiding. Ook deze vraag beantwoordt de commissie bevestigend. 

Uit het onderhavige dossier volgt dat ambulanceverpleegkundigen die als chauffeur gaan werken een pas-sende opleiding dienen te krijgen, dat wil zeggen een opleiding die voldoet aan de vereisten op grond van de huidige wet- en regelgeving. Wat daar precies onder wordt verstaan is onderwerp van overleg tussen de OR en de bestuurder. Een zodanige beleidsregel heeft betrekking op personeelsopleidingen en dient te worden ingepast in de regionale opleidingsplannen en valt daarmee onder de werkingssfeer van artikel 27, eerste lid, onder f, WOR. 

De commissie adviseert partijen het gesprek te voeren met de ambulanceverpleegkundigen en ambulance-chauffeurs in de regio’s die nu het beleid toepassen dat de ambulanceverpleegkundige tijdens de rit ook kan optreden als ambulancechauffeur. De uitkomst van dat gesprek wordt in overweging genomen bij het nemen van verdere besluiten. Wordt besloten tot de invoering van het beleid dat ambulanceverpleegkundigen ook kunnen optreden als ambulancechauffeur in de regio’s die dat tot nu toe nog niet doen, dan wordt dit beleid en de daarbij behorende vaststelling van opleidings- en trainingseisen ter instemming aan de OR voorgelegd.


Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit bericht/deze tekst. Deze geanonimiseerde samenvatting van een bemiddelingsadvies van de bedrijfscommissie wordt gepubliceerd om inzage te geven in de aard van het uitgebrachte advies. Met deze publicatie wordt geen jurisprudentievorming beoogd, aangezien de commissie steeds met maatwerkoplossingen komt, gericht op het(/de) specifieke (omstandigheden van het) geval.

powered by sitecore