Bemiddelingsadvies BC Markt II 13.009

Sector: culturele sector

Trefwoordenkosten adviseurs en deskundigen

Kern van het geschil

De OR vraagt in dit geschil de bemiddeling over de betaling van de kosten van een viertal door de OR ingeschakelde adviseurs. De OR is tot op heden nog steeds verwikkeld in juridische procedures tegen de bestuurder. Daartoe zijn kosten gemaakt door verschillende adviseurs en advocaten. De kosten die namens de OR gemaakt zijn door deze adviseurs en advocaten, zijn en worden bij de bestuurder in rekening gebracht overeenkomstig artikel 22 lid 1 en lid 2 WOR. Ten aanzien van verschillende kosten heeft bestuurder bezwaar gemaakt. De bestuurder weigert kosten van het raadplegen van deskundigen en bepaalde kosten in het kader van gerechtelijke procedures te vergoeden. 

Advies van de commissie

Doordat de commissie pas aan het einde van de zitting geïnformeerd werd over het feit dat de huidige advo­caten van de OR ten aanzien van de kosten een schikkingsvoorstel hebben gedaan, waarover tussen partijen nog geen overleg heeft plaatsgevonden, heeft de commissie zich onthouden van het doen van uitspraken over de (redelijkheid van de) kosten. De commissie heeft wel geconstateerd dat er sprake is van veel adviseurs die de OR bijstaan en dat adviseurs soms verder gaan dan hun eigenlijke adviesrol. In het kader van advisering aan de OR dienen deskundigen niet de rol van de OR over te nemen.

In meer algemene zin merkt de commissie op dat artikel 22 WOR niet meer voorschrijft dan dat aan de onder­nemer vooraf de kosten dienen te worden meegedeeld van de in te schakelen juridische bijstand. Van instem­ming door de bestuurder is geen sprake en verder laat de WOR zich niet uit over specificaties van declaraties.

In een geval van een spoedeisend belang, zoals dat zich volgens de OR heeft voorgedaan, dient met inacht­neming van het wettelijke uitgangspunt in redelijkheid naar bevind van zaken te worden gehandeld. De commissie wijst er verder op dat het de OR vrij staat om te bepalen wie hij als deskundige wil inschakelen. De commissie kan zich indenken dat met name op financieel gebied behoefte kan zijn aan het inschakelen van een eigen deskundige door de OR. De OR dient wel duidelijk inzicht te hebben in de daarmee gemoeide kosten.

Er is een redelijkheidstoets die uiteindelijk wordt uitgevoerd door de kantonrechter, maar van partijen mag ook verwacht worden dat zij zelf een afweging maken van wat redelijk is en wat niet. De commissie acht het daarom van belang dat het deel van de declaraties waarover geen discussie tussen partijen bestaat, alsnog zo spoedig mogelijk door de bestuurder wordt betaald. Betaling dient zo snel mogelijk plaats te vinden zodat partijen de mogelijkheid hebben uit hun loopgraven te komen en het overleg tussen hen weer op gang kan komen.


Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit bericht/deze tekst. Deze geanonimiseerde samenvatting van een bemiddelingsadvies van de bedrijfscommissie wordt gepubliceerd om inzage te geven in de aard van het uitgebrachte advies. Met deze publicatie wordt geen jurisprudentievorming beoogd, aangezien de commissie steeds met maatwerkoplossingen komt, gericht op het(/de) specifieke (omstandigheden van het) geval.

powered by sitecore