Bemiddelingsadvies BC Markt II 13.019

Sector: kinderopvang 

Trefwoordeninstemmingsrecht, eindejaarsuitkering

Kern van het geschil

De OR en bestuurder verschillen van mening over de interpretatie van artikel 5.7 van de cao Kinderopvang en over de vraag of de bestuurder in deze kwestie artikel 27 WOR naar behoren naleeft. Artikel 5.7 van de cao bepaalt dat uitbetaling van de eindejaarsuitkering (EJU) ad in totaal 3,5%, berekend over het totale jaarsalaris en de in het betreffende jaar opgebouwde vakantietoeslag, afhankelijk is van vooraf tussen werkgever en OR vast te stellen resultaten en/of doelen. Het al dan niet bereiken van deze objectief meetbare resultaten en/of doelen moet door de werknemers te beïnvloeden zijn. 

Advies van de commissie

Beide partijen hebben er baat bij dat dit geschil snel wordt beslecht én dat werknemers zich bewust zijn van de urgentie om bij te dragen aan het behoud van bestaande en het werven van nieuwe klanten. In de huidige tijd wordt van werknemers in toenemende mate verwacht dat zij ‘ondernemende werknemers’ zijn. Indien werknemers menen dat zij daarvoor meer ‘bagage’ nodig hebben dan zij nu bezitten, bijvoorbeeld in de vorm van een cursus, workshop of mentor, dan ligt het op hun weg om daartoe initiatieven te nemen richting col­lega’s of de bestuurder. Daar waar nodig en mogelijk dient de bestuurder dat te faciliteren.

De commissie stelt vast dat de bestuurder in deze kwestie instemming van de OR moet vragen en dat deze niet is verleend. Vanuit praktische overwegingen, waaronder het verloop van de tijd, adviseert de commissie partijen om het (eerder gedane) voorstel van de bestuurder op hoofdlijnen te volgen. Wel doet zij partijen een aantal concrete voorstellen voor de nadere invulling hiervan.


Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit bericht/deze tekst. Deze geanonimiseerde samenvatting van een bemiddelingsadvies van de bedrijfscommissie wordt gepubliceerd om inzage te geven in de aard van het uitgebrachte advies. Met deze publicatie wordt geen jurisprudentievorming beoogd, aangezien de commissie steeds met maatwerkoplossingen komt, gericht op het(/de) specifieke (omstandigheden van het) geval.

powered by sitecore