Bemiddelingsadvies BC Markt II 13.023

Sector: zorg 

Trefwoordeninstemmingsrechteindejaarsuitkering

Kern van het geschil

De PVT verzoekt bemiddeling omtrent de vraag of een van de door de bestuurder gedane voorstellen in het kader van de eindejaarsuitkering (EJU) 2013 als doel daartoe mocht dienen en/of de PVT al dan niet terecht dit voorstel als doel heeft afgewezen. Twistpunt bleef het voorgestelde doel: ’De verhouding tussen het aantal inschrijvingen dat leidt tot een plaatsing is bij een minimum van 200 inschrijvingen niet lager dan 90%’. Doordat partijen nu (nog) niet tot overeenstemming zijn gekomen, meent de bestuurder dat het aan de bedrijfscommissie is om te oordelen of het betreffende doel wel of niet reëel is. 

Advies van de commissie

De commissie benadrukt dat zij zich dient te beperken tot bemiddeling en eventueel advies over geschillen met betrekking tot hetgeen bij of krachtens de WOR is bepaald. Het is niet aan de commissie om de bepa­lingen uit enige cao uit te leggen, dus ook niet om zich uit te laten over de interpretatie van artikel 5.7 cao. Interpretatievraagstukken in het kader van de cao zijn voorbehouden aan de cao-partijen en de door hen ingestelde interpretatiecommissie. Hoewel de commissie begrip heeft voor het feit dat partijen (en i.c. met name de bestuurder) het meest zouden zijn gebaat met een concrete visie van de commissie op de mate van haalbaarheid en beïnvloedbaarheid van het in geding zijnde doel, dient voorop te staan dat ter zake door de commissie geen uitspraken kunnen worden gedaan.

De thans ontstane feitelijke situatie beziend, constateert de commissie ten aanzien van het omstreden doel, dat het aantal inschrijvingen zo tegen het einde van het jaar op koers ligt. Reëel bezien is het wel of niet halen van dit doel op dit moment niet meer door de medewerkers beslissend te beïnvloeden.

De commissie adviseert daarom de bestuurder dit deel van de EJU met soepelheid te benaderen. Dit betekent dat het op de weg van bestuurder ligt dit deel van de EJU uit te betalen, ook indien mocht blijken dat het doel uiteindelijk (net) niet gehaald zou worden. Desalniettemin veronderstelt dit wel dat alle partijen er (tot einde van dit jaar) alles aan blijven doen om de oorspronkelijke doelen voor 2013 te behalen. Hier is uiteindelijk de gehele organisatie en zijn derhalve ook alle medewerkers het meeste bij gebaat. Voor een dergelijke pragma­tische oplossing van het geschil is naar het oordeel van de commissie temeer aanleiding nu de betreffende bepaling over de EJU per 1 januari 2014 uit de cao verdwijnt.


Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit bericht/deze tekst. Deze geanonimiseerde samenvatting van een bemiddelingsadvies van de bedrijfscommissie wordt gepubliceerd om inzage te geven in de aard van het uitgebrachte advies. Met deze publicatie wordt geen jurisprudentievorming beoogd, aangezien de commissie steeds met maatwerkoplossingen komt, gericht op het(/de) specifieke (omstandigheden van het) geval.

powered by sitecore