Bemiddelingverzoek BC Markt I 14.003

Sector: metalektro 

Trefwoordenuitsluiting OR-lid

Kern van het geschil

Naar de mening van de bestuurder is er een fundamentele vertrouwenskwestie ontstaan, waarbij het vertrouwen in het handelen en functioneren van de voorzitter van de OR volledig is weggevallen. Door deze vertrouwensbreuk wordt het overleg van de OR met de bestuurder ernstig belemmerd. De bestuurder wenst de voorzitter gedurende de resterende zittingstijd van de OR uit te sluiten. De OR is van mening dat er geen sprake is van handelen en optreden zodanig dat het vertrouwen in de voorzitter kan zijn geschonden. De OR staat achter de voorzitter.

Advies van de commissie

Het is de commissie duidelijk geworden dat beide partijen het belang van de organisatie centraal willen stellen. Zij constateert echter dat de wijze waarop dat gebeurt, en met name de wijze waarop partijen met elkaar omgaan, aanzienlijk verbeterd kan worden. In de huidige situatie is sprake van een ernstige vertrouwensbreuk. Deze vertrouwensbreuk betreft niet alleen de (persoonlijke) relatie tussen de bestuurder en de OR-voorzitter maar strekt zich uit tot de bestuurder en de gehele OR. Er zijn verschillen van inzicht en er ligt een diepgeworteld probleem in de relationele sfeer. De vraag hoe het vertrouwen en de onderlinge relatie weer kan worden hersteld, dient centraal te komen staan. Dat vereist inspanning van beide partijen.

Gelet op de (nog kort durende) zittingstermijn van de huidige OR, ziet de commissie in dit verband een belangrijke rol voor de nieuwe OR. De commissie acht het van belang dat partijen dan een nieuwe start maken en investeren in normalisering van de omgangsvormen en uiteindelijk in volledig herstel van vertrouwen, zo nodig met behulp van een (externe) professional.

Voor de periode die nog resteert tot aan de nieuwe zittingsperiode van de OR adviseert de commissie partijen om zoveel mogelijk op een zakelijke manier met elkaar in gesprek te blijven. Mogelijk kunnen partijen reeds in de aanloop naar de verkiezing voor zichzelf en voor elkaar duidelijk maken welke verbeterpunten zij voor de toekomst zien en aangeven hoe zij zien dat het vertrouwen weer hersteld kan worden. Niet uit te sluiten is immers dat in elk geval een deel van de huidige OR ook in de komende zittingsperiode met de (huidige) bestuurder om de overlegtafel komt te zitten.

Ten aanzien van het verzoek van de bestuurder adviseert de commissie de bestuurder niet de gang naar de kantonrechter in te zetten teneinde de OR-voorzitter gedurende de resterende zittingstijd van de OR uit te sluiten. De commissie overweegt hiertoe in de eerste plaats dat een dergelijke stap, zeker bezien tegen de achtergrond van de hiervoor geschetste noodzaak van herstel van de verhoudingen, partijen juist verder van een oplossing zal afbrengen.

In de tweede plaats heeft de commissie sterke twijfels of in de onderhavige kwestie gesproken zou kunnen worden van het – specifiek van de zijde van de OR-voorzitter – in ernstige mate belemmeren van het overleg met de ondernemer / bestuurder. Bekend mag worden verondersteld dat de rechter in artikel 13 WOR-procedures in het algemeen in restrictieve zin oordeelt.

De commissie wil voorts bestuurder er volledigheidshalve op wijzen dat een eventuele uitsluiting alleen betrekking kan hebben op de deelname van betrokkene (het OR-lid) aan het overleg met de ondernemer. Een uitsluiting kan derhalve geen betrekking hebben op alle OR-werkzaamheden. Uitsluiting zou, zo deze al in de nog resterende periode van de OR zou kunnen worden uitgesproken, in casu dan ook slechts betrekking hebben op (de deelname van de OR-voorzitter aan) de resterende overlegvergaderingen.

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit bericht/deze tekst. Deze geanonimiseerde samenvatting van een bemiddelingsadvies van de bedrijfscommissie wordt gepubliceerd om inzage te geven in de aard van het uitgebrachte advies. Met deze publicatie wordt geen jurisprudentievorming beoogd, aangezien de commissie steeds met maatwerkoplossingen komt, gericht op het(/de) specifieke (omstandigheden van het) geval.

powered by sitecore