Bemiddelingverzoek BC Markt I 14.004

Sector: dienstverlening 

Trefwoordenonderlinge verhoudingen

Kern van het geschil

De OR verzoekt de BC Markt I om bemiddeling inzake de relatie tussen de OR en de bestuurder. Naar de mening van de OR worden zijn rechten door de bestuurder niet erkend. De OR vindt het onacceptabel dat een bestuurder zich onttrekt aan zijn wettelijke verplichtingen. De bestuurder erkent dat er spanning is ontstaan tussen de OR en de ondernemer. Een niet onbelangrijke oorzaak van deze spanning lijkt te liggen in de overname van de onderneming in 2011. De bestuurder onderstreept dat het van belang is dat partijen weer constructief kunnen overleggen en dat partijen grip krijgen op elkaars bevoegdheden.

Advies van de commissie

De commissie acht het van groot belang voor de medezeggenschap dat partijen goed beseffen wat ieders rol in dezen inhoudt en hoe deze rol, in het belang van de gehele organisatie, het beste tot zijn recht kan komen. De commissie heeft ter zitting met behulp van enkele concrete voorbeelden getracht duidelijk te maken hoe beide partijen (idealiter) dienen te handelen en invulling dienen te geven aan hun rol.

De commissie stelt verheugd vast dat er in de samenwerking tussen partijen, mede door het aantreden van een ‘legal representative’, inmiddels duidelijke vooruitgang is geboekt. Het komt de commissie voor dat de betreffende vertegenwoordiger een goede intermediair is om aan de verhoudingen met de OR te werken. Ondanks de gesignaleerde progressie adviseert de commissie om een medezeggenschapstraining te volgen, zowel voor de OR zelf als voor de OR en (een vertegenwoordiging van) de bestuurder gezamenlijk.

Follow up

Tijdens de zitting hebben partijen aangegeven te willen toewerken naar een convenant voor samenwerking. Ter voorbereiding daarop zijn partijen ter zitting overeengekomen om op korte termijn gezamenlijke intenties hoe nu verder te gaan, op schrift te stellen.

Deze ‘intentielijst’ is vervolgens aan de BC Markt I toegezonden. De commissie heeft daarop aangegeven van mening te zijn dat het overgelegde document een goede basis vormt voor een nader uit te werken, definitief convenant. Daarbij heeft de commissie partijen nog enkele praktische suggesties meegegeven. Een daarvan is om het convenant voor onbepaalde tijd te sluiten zodat niet alleen de huidige OR en de huidige (vertegenwoordiging van de) bestuurder hieraan gebonden zijn.

NB

De voertaal tijdens de zitting was grotendeels Engels.

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit bericht/deze tekst. Deze geanonimiseerde samenvatting van een bemiddelingsadvies van de bedrijfscommissie wordt gepubliceerd om inzage te geven in de aard van het uitgebrachte advies. Met deze publicatie wordt geen jurisprudentievorming beoogd, aangezien de commissie steeds met maatwerkoplossingen komt, gericht op het(/de) specifieke (omstandigheden van het) geval.

powered by sitecore