Bemiddelingverzoek BC Markt I 14.008

Sector: dienstverlening 

Trefwoordenvertrouwen, onderlinge verhoudingen, communicatie, geen ruimte tot bemiddeling, uitsluiting OR-lid, samenwerking, informatieverstrekking

Kern van het geschil

Dhr. X, lid van de OR, stelt sinds enige maanden een conflict / vertrouwensbreuk te hebben met (het DB van) de OR. Hij stelt dat de ontstane situatie door het DB is besproken met de ondernemer en dat daardoor (de verlenging van) zijn arbeidscontract onder druk is komen te staan. Verzoeker wenst via de procedure bij de BC Markt I een aantal zaken te bewerkstelligen waaronder excuses van het DB en het (rechtsgeldig) gaan gebruiken door de OR van het OR-reglement. De OR is van mening dat dhr. X niet in de OR functioneert en dat hij ernstig afbreuk doet aan het imago van de OR.

Advies van de commissie

Gezien de opstelling van partijen zag de commissie geen ruimte voor bemiddeling.
Ten aanzien van het door de OR ingebrachte juridische aspect, een (mogelijk) verzoek tot uitsluiting (krachtens artikel 13 WOR) van dhr. X, merkt de commissie op dat een dergelijke procedure bij de kantonrechter in het algemeen een geringe kans van slagen heeft. Uitsluiting van een OR-lid kan alleen als de betrokkene het OR-werk ernstig belemmert (of het overleg tussen OR en ondernemer ernstig verstoort).

De commissie benadrukt dat een vruchtbare samenwerking tussen een OR en zijn bestuurder van cruciaal belang is. Partijen hebben elkaar nodig en een goede verstandhouding gebaseerd op vertrouwen en wederzijds respect, is daarbij essentieel. Daarnaast is het van belang dat de OR zo veel mogelijk als eenheid opereert, zowel naar binnen als naar buiten. Eenmansacties van OR-leden dragen hieraan in het algemeen niet bij. Aan de andere kant zou ieder OR-lid zich vrij moeten kunnen voelen om zijn/haar mening binnen redelijke grenzen (zowel richting de andere OR-leden als richting de medewerkers) te geven. Het is aan de OR als geheel om hier de juiste balans in te vinden.

Mocht in de komende periode blijken dat dhr. X zijn werkzaamheden in 2015 weer zal gaan hervatten (in verband met mogelijk aflopen contract) en daarmee mogelijk ook weer terugkeert in de OR, adviseert de commissie partijen om een (of meer) mediation-sessie(s) te organiseren teneinde met elkaar te onderzoeken hoe de groepsdynamiek en de onderlinge samenwerking weer kan worden vlotgetrokken. De hieruit voortvloeiende (te maken) afspraken kunnen partijen houvast bieden voor eventuele toekomstige conflicten. De commissie adviseert om daarbij fysiek met elkaar om de tafel te gaan in plaats van het langs schriftelijke weg met elkaar corresponderen.

Ingaande op het concrete verzoek van dhr. X merkt de commissie op dat de kwesties waarvoor hij een excuus van de zijde van de OR vraagt, door de OR op een andere wijze worden getypeerd. Excuses zijn naar het oordeel van de OR daarbij dan ook niet aan de orde. De commissie kan en wil niet treden in de kwesties waarover het in casu gaat. Zij wil partijen slechts adviseren niet teveel in het verleden te blijven hangen, maar vanuit bovenstaande overwegingen te investeren in en alle inspanningen te richten op hernieuwd vertrouwen.
In meer algemene zin wil de commissie er in dit verband op wijzen dat het van belang is dat interne OR-aangelegenheden ook intern dienen te blijven.

Ten aanzien van de door dhr. X aan de orde gestelde niet-naleving van het reglement merkt de commissie op dat de OR zich van de ‘vordering’ van dhr. X tot naleving hiervan, aangesproken moet voelen. Essentiële OR-stukken worden hem onthouden. De commissie acht dit een ernstige omissie: alle OR-leden dienen alle OR-stukken te ontvangen. 

Follow up

Ten tijde van het uitbrengen van het schriftelijke advies ontving de commissie een schriftelijke reactie van dhr. X waarin hij de commissie hartelijk bedankte voor haar poging te bemiddelen tussen partijen. Hij gaf aan helaas te moeten constateren dat de verschillen tussen hem en de andere OR-leden te groot zijn en dat hij daarom over zou gaan tot opzegging van zijn OR-lidmaatschap.   

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit bericht/deze tekst. Deze geanonimiseerde samenvatting van een bemiddelingsadvies van de bedrijfscommissie wordt gepubliceerd om inzage te geven in de aard van het uitgebrachte advies. Met deze publicatie wordt geen jurisprudentievorming beoogd, aangezien de commissie steeds met maatwerkoplossingen komt, gericht op het(/de) specifieke (omstandigheden van het) geval.

powered by sitecore