Bemiddelingsverzoek BC Markt II 14.005

Sector: GGZ

Trefwoorden: instemmingsrecht

Kern van het geschil

De OR verzoekt de BC Markt II om bemiddeling omtrent de vraag of sprake is van het uitvoering geven aan een beoordelingssysteem en of hierbij het instemmingsrecht van de OR in acht genomen dient te worden op grond van artikel 27, lid 1 sub g WOR. De OR is van mening dat sprake is van een invoering van een beoordelingssysteem waarvoor het instemmingsrecht geldt. De bestuurder is van mening dat het management slechts gebruik maakt van een beschikbaar HRM-instrument en dat hier geen sprake is van een (nieuw) beoordelingssysteem.

Advies van de commissie

De commissie beveelt aan goed over de transitie die de organisatie meemaakt en de daarmee gepaard gaande cultuurverandering, te communiceren. Een OR moet goed weten wat er speelt zodat hij ook zijn achterban hieromtrent kan informeren. De commissie heeft kunnen waarnemen dat de onderlinge verhoudingen tussen OR en bestuurder niet zodanig zijn dat goed overleg niet mogelijk zou zijn. Dit biedt naar de mening van de commissie dan ook voldoende basis en mogelijkheden om over de (gevolgen van de) cultuurverandering te praten, met name gericht op de betekenis hiervan voor het voorliggend geschilpunt (dossiervorming). Van de bestuurder mag verwacht worden een aanzet te geven voor de bedoelde communicatie. Het ligt immers in de rede dat deze partij het meest duidelijke (totaal)overzicht heeft van de betreffende veranderingen.

De commissie wil partijen meegeven dat voor duidelijkheid in een organisatie twee partijen nodig zijn: OR en bestuurder. Duidelijkheid in een organisatie moet idealiter ook samen ontwikkeld, gedragen en uitgedragen worden. De commissie geeft partijen in dit verband mee dat de van toepassing zijnde cao voldoende aanwijzingen en handvatten geeft bij het gebruikmaken van de instrumenten die er binnen de organisatie reeds zijn. De commissie adviseert partijen om met behulp van de kaders uit de cao de bestaande regelingen nog eens goed tegen het licht te houden.

Meer in juridische zin is naar het oordeel van de commissie in casu geen sprake van (het uitvoering geven aan) een beoordelingssysteem. Mocht daar (in de toekomst) wel sprake van zijn dan is dat instemmingsplichtig op grond van artikel 27, lid 1 sub g WOR.
In het verlengde hiervan wil de commissie partijen meegeven dat, indien er sprake is van een open dialoog, een betrokken OR en goede verhoudingen gebaseerd op wederzijds vertrouwen, het vaak minder relevant is of en welk formeel recht in een bepaald geval aan de orde is.   

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit bericht/deze tekst. Deze geanonimiseerde samenvatting van een bemiddelingsadvies van de bedrijfscommissie wordt gepubliceerd om inzage te geven in de aard van het uitgebrachte advies. Met deze publicatie wordt geen jurisprudentievorming beoogd, aangezien de commissie steeds met maatwerkoplossingen komt, gericht op het(/de) specifieke (omstandigheden van het) geval.

powered by sitecore