Bemiddelingsverzoek BC Markt II 14.011

Sector: zorg / ICT

Trefwoorden: instemmingsrecht

Kern van het geschil

De OR meent dat de bestuurder is afgeweken van het principe om naar aanleiding van (positieve) eindejaarsbeoordelingen aan medewerkers een beloning toe te kennen (in de vorm van een trede in een salarisschaal). De OR wil antwoord krijgen op de vraag of deze wijziging in het beloningsbeleid een (instemmingsplichtige) wijziging betreft in de zin van artikel 27, lid 1 WOR. De bestuurder is van mening dat de organisatie een beloningssystematiek kent waarin weliswaar sprake is van een jaarlijkse indexatie van de lonen, maar waar de overige verhogingen individueel jaarlijks door de directeur werden en worden bepaald en niet automatisch zijn gekoppeld aan het functioneren. De bestuurder is van mening dat die beloningssystematiek niet is gewijzigd. Wel is naar de mening van de bestuurder - ingegeven door veranderde marktomstandigheden - sprake van een matiging van de loonontwikkeling. Aangezien deze wordt toegepast binnen de geldende beloningssystematiek, is de bestuurder van mening dat dit niet instemmingsplichtig is.

Advies van de commissie

De commissie merkt op dat algemene regelingen over de wijze waarop beloningen worden berekend onderworpen zijn aan het instemmingsrecht, en niet de besluiten die de hoogte van de beloning zelf betreffen. Het in dit geding geclaimde, respectievelijk betwiste instemmingsrecht van artikel 27, lid 1 sub c WOR heeft dus betrekking op de systematiek van belonen en niet op de hoogte van het salaris.

Een beloningssysteem kenmerkt zich door kenbare factoren die bepalen wat de beloning zal zijn. Het dient in het kader van artikel 27 WOR te gaan om een regeling die herhaald kan worden toegepast. Daarnaast dient het (voorgenomen) besluit betrekking te hebben op alle of een groep van de in de onderneming werkzame personen.

Bij een beantwoording (in juridische zin) van de vraag of het niet langer toepassen van treden bij het toekennen van salarisverhogingen een instemmingsplichtige wijziging betreft in de zin van artikel 27, lid 1 WOR, spelen naar het oordeel van de commissie twee argumenten over en weer een belangrijke rol. Tegenover elkaar staan het argument van de bestuurder dat de arbeidsvoorwaardenregeling van de organisatie ten aanzien van variabele beloning op basis van de jaarlijkse beoordeling slechts een ‘kan-bepaling’ bevat en het argument van de OR dat ten aanzien van de feitelijke toekenning van deze vorm van beloning sprake was van een zeker bestendig gebruik.
Als het partijen om volstrekte juridische duidelijkheid zou gaan, zou het oordeel van de rechter uiteindelijk bepalend moeten zijn. Het is echter de vraag of i.c. de kantonrechter tot een oordeel zal (kunnen) komen nu de OR niet binnen de in de wet gestelde termijn de nietigheid van het omstreden besluit heeft ingeroepen. Dit betekent dat de OR bij een procedure bij de kantonrechter niet-ontvankelijk zal kunnen worden verklaard.

Los daarvan vraagt de commissie zich af of partijen met een dergelijk oordeel ook daadwerkelijk geholpen zijn. De commissie wil, mede gezien haar primaire taak van bemiddeling en advisering, partijen meegeven dat het belangrijker is dat zij verder overleggen over de inhoud van de kwestie en daarmee pogen het geschil in gezamenlijkheid ten einde te brengen zodat deze al lang lopende discussie kan worden gesloten.
In dat kader adviseert de commissie partijen het eerder gedane initiatiefvoorstel van de OR op te pakken en verder, als ware er instemmingsrecht van de OR, in overleg te gaan over het beloningsbeleid, los van een eventuele integrale herziening van (het systeem van) arbeidvoorwaarden. De commissie adviseert partijen op deze wijze in gezamenlijkheid te komen tot een transparante beloningssystematiek. 

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit bericht/deze tekst. Deze geanonimiseerde samenvatting van een bemiddelingsadvies van de bedrijfscommissie wordt gepubliceerd om inzage te geven in de aard van het uitgebrachte advies. Met deze publicatie wordt geen jurisprudentievorming beoogd, aangezien de commissie steeds met maatwerkoplossingen komt, gericht op het(/de) specifieke (omstandigheden van het) geval.

powered by sitecore