Bemiddelingsverzoek BC Markt I 15.007

Sector: veehouderij

Trefwoorden:  instemmingsrecht, arbeidstijdenregeling, CAO, PVTwerktijdenregeling

Kern van het geschil

De bestuurder, een ondernemer in de veehouderij, wil de werktijden aanpassen, met als gevolg dat de medewerkers minder ADV-uren opbouwen. Partijen vragen de bedrijfscommissie een uitspraak te doen over de vraag of de personeelsvertegenwoordiging (PVT) in deze kwestie wel of niet instemmingsrecht heeft. De geldende CAO biedt ruimte aan een bedrijf om werktijden vast te stellen die afwijken van de CAO. Dat is in het verleden ook gebeurd. Afgesproken is toen dat de werktijd 37,5 uur per week zouden bedragen. Ervan uitgaande dat het werk aanvangt om 7.30 uur en er 50 minuten pauze is, betekent dit dat het werk van medewerkers dagelijks om 15.50 uur zou moeten eindigen. Omdat de werkgever dat destijds onwenselijk vond is toen de afspraak gemaakt dat de medewerkers tot 16.10 uur werken en dat de aldus extra op te bouwen tijd (20 minuten) dient te worden beschouwd als ADV-uren, die twee of drie wekelijks kunnen worden opgenomen. Thans wil de werkgever de werktijden laten eindigen om 16.00 uur, waardoor de opbouw van ADV-uren wordt gehalveerd. De PVT stelt zich op het standpunt instemmingsrecht te hebben. Partijen vragen in deze kwestie geen bemiddeling maar een oordeel van de bedrijfscommissie.    

Advies van de commissie

Op grond van artikel 35c, derde lid, in combinatie met artikel 27,eerste lid, onderdeel b, van de WOR, heeft een PVT instemmingsrecht in het geval sprake is van een wijziging van een arbeids- en rusttijdenregeling. Geen instemming is vereist indien sprake is van een regeling van de primaire arbeidsvoorwaarden.

Ingevolge de geldende CAO bedraagt de standaard arbeidstijd 38 uur per week. De CAO kent een regeling op het gebied van overwerk, maar daarvan is in dit geval geen sprake, omdat de betreffende uren onderdeel uitmaken van de regulier afgesproken werktijd. Het begrip ADV-uren maakt geen onderdeel uit van de CAO. Daarvan is in dit geval derhalve evenmin sprake. De standaard arbeidstijd bedraagt in het bedrijf 37,5 uur. Dat is lager dan de standaard arbeidstijd ingevolge de CAO. De bestuurder heeft met de werknemers (in het verleden) afspraken gemaakt dat zij meer uren werken dan de afgesproken 37,5 uur en dat de compensatie van die meeruren plaats vindt op een wijze alsof het opgebouwde ADV-uren betreft. Maar – zoals al hierboven opgemerkt – dit betreffen geen echte ADV-uren ingevolge de CAO.

In het onderhavige geval is geen sprake van een besluit dat het totaal te werken uren wijzigt, dan wel de beloning van de medewerkers over de gewerkte uren wijzigt. Indien dat het geval zou zijn, zou sprake zijn van (de wijziging van) een primaire arbeidsvoorwaarde. In dit geval worden de werktijden van de medewerkers gewijzigd, met als gevolg dat er sprake is van kortere werkdagen. Een regeling die invulling geeft aan de werktijden valt onder het instemmingsrecht van de ondernemingsraad (in casu de PVT). Dat de van toepassing zijnde CAO de ondernemer de ruimte laat om een dergelijke regeling met het personeel te treffen betekent niet dat om die reden sprake zou zijn van een primaire arbeidsvoorwaarde of dat hij daarom geen instemming aan de PVT zou behoeven te vragen als de WOR dat wel van hem verlangt.

Gelet op het vorengaande is de bedrijfscommissie van oordeel dat hier sprake is van de wijziging van een regeling op het gebied van de arbeidstijden, in de zin van artikel 27, eerste lid, onderdeel b., van de WOR. Gelezen in combinatie met artikel 35c van de WOR, is zij daarom van oordeel dat de PVT, ten aanzien van het voorgenomen besluit tot wijziging van de tijd waarop de dagelijkse werkzaamheden eindigen, instemmingsrecht toekomt.     

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit bericht/deze tekst. Deze geanonimiseerde samenvatting van een bemiddelingsadvies van de bedrijfscommissie wordt gepubliceerd om inzage te geven in de aard van het uitgebrachte advies. Met deze publicatie wordt geen jurisprudentievorming beoogd, aangezien de commissie steeds met maatwerkoplossingen komt, gericht op het(/de) specifieke (omstandigheden van het) geval.

powered by sitecore