Bemiddelingsverzoek BC Markt I 15.008

Sector: metaal

Trefwoorden: gemeenschappelijke OR (GOR)OR-reglement, zetelverdeling, structuur medezeggenschap

Kern van het geschil

Een vakorganisatie heeft enkele bezwaren tegen het reglement van de (gemeenschappelijke) OR. De vakorganisatie verzoekt in zijn bemiddelingsverzoek zijn bezwaren te beoordelen en daarover een uitspraak te doen dan wel door bemiddeling het geschil te beslechten. De OR meent dat hij keuzes heeft gemaakt waartegen de vakorganisatie klaarblijkelijk bezwaar maakt, maar die niet in strijd zijn met de WOR noch met het SER-Voorbeeldreglement ondernemingsraden. Ter zitting is door verzoeker nogmaals bevestigd dat de bezwaren zich met name richten op de onevenredige zetelverdeling van de kiesgroepen en de keuze voor het kiesstelsel. Zij herhaalt van oordeel te zijn dat het huidige reglement in strijd is met de WOR en spreekt de wens uit dat dit wordt aangepast.    

Overwegingen van de commissie

Het verschilt per onderneming welke structuur het beste past om de medezeggenschap vorm te geven. In dit geval is gekozen voor de instelling van een (gemeenschappelijke) OR. De commissie ziet geen aanleiding om aan te nemen dat deze keuze verkeerd zou zijn. Naar de visie van de commissie heeft de OR aannemelijk gemaakt dat hij in het reglement weloverwogen en verdedigbare keuzes heeft gemaakt (indeling in kiesgroepen, met gebruikmaking van het personenstelsel). Door de OR is beargumenteerd dat hij van mening is dat de gemaakte keuzes bevorderlijk zijn voor een goede toepassing van de WOR in de onderneming en dat het aan de ‘nieuwe’ OR is (die recentelijk van start is gegaan) om het reglement zo nodig nog naar eigen behoefte op onderdelen aan te passen om er zo een ‘eigen’ reglement van te maken.

De bedrijfscommissie stelt vast dat binnen het concern niet iedere onderneming evenveel medewerkers kent en dat de OR daardoor keuzes moest maken met betrekking tot de wijze waarop de beschikbare zetels over de kiesgroepen moeten worden verdeeld. De OR heeft daarbij zoveel mogelijk getracht een evenredige verdeling van de zetels tot stand te brengen. Het is aan de OR om deze keuzes te maken. Niet is gebleken dat de gemaakte keuzes ertoe leiden dat onderdelen of medewerkers niet in de OR zijn vertegenwoordigd. Hoewel derden/belanghebbenden, zoals een betrokken vakorganisatie, daar anders over kan denken is het uiteindelijk aan de OR om een beslissing te nemen, waarbij deze andere opvatting uiteraard wel in de overwegingen wordt betrokken.

Het argument van de vakorganisatie dat het personenstelsel (slechts) voor kleine bedrijven is bedoeld en niet voor een concern van de omvang van de organisatie in casu, gaat naar het oordeel van de commissie niet op. Weliswaar is het in grote ondernemingen gebruikelijker om het lijstenstel te hanteren (en in zoverre strekt dat volgens het SER-Voorbeeldreglement ondernemingsraden ook tot ‘aanbeveling’) maar beide stelsels zijn mogelijk. Ook dat betreft een keuze van de OR en is derhalve niet aan een betrokken vakorganisatie.

Het is de commissie duidelijk geworden dat de knelpunten van verzoeker niet ter zitting zijn weggenomen. De commissie spreekt desondanks van een geslaagde zitting, omdat de OR heeft toegezegd op korte termijn, in de nieuwe samenstelling, de bezwaren/opmerkingen van de vakorganisatie serieus onder de loep te zullen nemen en verzoeker heeft aangegeven zich daar in te kunnen vinden. De commissie onderschrijft het voorstel van verzoeker om hierbij het SER-Voorbeeldreglement ondernemingsraden opnieuw ter hand te nemen en nu ogenschijnlijk overbodige bepalingen uit het reglement te halen.

Tot slot

Partijen hebben ter zitting toegezegd hierover met elkaar in overleg te zullen treden.      

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit bericht/deze tekst. Deze geanonimiseerde samenvatting van een bemiddelingsadvies van de bedrijfscommissie wordt gepubliceerd om inzage te geven in de aard van het uitgebrachte advies. Met deze publicatie wordt geen jurisprudentievorming beoogd, aangezien de commissie steeds met maatwerkoplossingen komt, gericht op het(/de) specifieke (omstandigheden van het) geval.

powered by sitecore